Byddwn yn rhyddhau canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar boblogaeth Cymru a Lloegr ar 28 Mehefin 2022, ac rydym yn bwriadu cyhoeddi holl brif ddata eraill Cyfrifiad 2021 o fewn dwy flynedd i'r cyfrifiad. Ceir manylion ein cynlluniau arfaethedig ar gyfer rhyddhau allbynnau a dadansoddiadau ar y dudalen hon.

Cam 1

28 Mehefin 2022: canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021

Bydd canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 yn cynnwys amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi wedi'u talgrynnu ar gyfer Cymru a Lloegr, ar lefel awdurdod lleol ac sydd wedi'u croes-dablu yn ôl rhyw ac oedran.

Rydym wedi darparu rhagor o wybodaeth am y data, y bwletinau esboniadol a'r wybodaeth ategol rydym yn bwriadu eu cyhoeddi fel rhan o'r canlyniadau cyntaf yng nghofnod calendr rhyddhau canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021.

Hydref i Aeaf 2022: Crynodebau o bynciau (data unamrywedd yn bennaf)

Set o ddata a sylwebaeth ategol, a drefnir yn ôl thema debyg, yw crynodeb pwnc. Rydym yn cynnig cwmpasu'r pynciau hyn yn y drefn a gaiff ei rhestru:

  • demograffeg a mudo
  • grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd
  • iechyd, anabledd a gofal di-dâl
  • tai
  • y farchnad lafur a theithio i'r gwaith
  • cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd
  • addysg
  • cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig

Rydym yn darparu rhagor o wybodaeth am y crynodebau o bynciau, gan gynnwys y newidynnau a'r dosbarthiadau rydym yn bwriadu eu cynnwys ynddynt, ar y dudalen we am topic summary and area profiles.

Hydref i Aeaf 2022: Proffiliau ardal

Bydd proffiliau ardal yn galluogi defnyddwyr i weld ystadegau o bynciau gwahanol ar gyfer ardal benodol a chymharu ystadegau lleol ar gyfer ardal ag ystadegau cenedlaethol.

Rydym yn darparu rhagor o wybodaeth am y proffiliau ardal, gan gynnwys y newidynnau a'r dosbarthiadau rydym yn bwriadu eu cynnwys ynddynt, ar y dudalen we am topic summary and area profiles.

Cam 2: Gaeaf 2022 i ddechrau 2023

Data amlamrywedd ar gyfer y sail boblogaeth breswyl arferol

Bydd data amlamrywedd yn galluogi defnyddwyr i gyfuno newidynnau ac archwilio cydberthnasau rhwng y data o Gyfrifiad 2021 am boblogaeth breswyl arferol Cymru a Lloegr. Ar y cyd â setiau data safonol y gall defnyddwyr eu gweld a'u lawrlwytho, byddwn yn cyflwyno cyfleuster newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021. Bydd y cyfleuster newydd hwn yn galluogi defnyddwyr i greu eu setiau data eu hunain drwy ddewis neu newid cyfuniadau gwahanol o newidynnau, dosbarthiadau a daearyddiaethau. Ceir rhagor o wybodaeth am y cyfleuster newydd hwn ar y dudalen we am multivariate datasets.

Data am y boblogaeth breswyl fyrdymor

Mae'r boblogaeth breswyl fyrdymor yn cynnwys pobl na chawsant eu geni yn y Deyrnas Unedig ac sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am gyfnod o lai na 12 mis, ym mis Mawrth 2021. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am alternative and small populations.

Rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021 yn dechrau

Caiff holl ddatganiadau data Cyfrifiad 2021 eu cyhoeddi gyda sylwebaeth ystadegol, a bydd cymhlethdod y dadansoddiadau o'r data yn datblygu wrth i ni gyhoeddi data manylach. Ar ôl rhyddhau data amlamrywedd o Gyfrifiad 2021, byddwn yn dechrau rhaglen ddadansoddi fanwl dair blynedd o hyd ar gyfer Cyfrifiad 2021. Ceir rhagor o wybodaeth am y dadansoddiadau rydym yn bwriadu eu cyhoeddi yn ystod blwyddyn gyntaf y rhaglen, yn ôl pwnc, ar y dudalen we am y analysis programme.

Cam 3: O Wanwyn 2023

Seiliau poblogaeth amgen

Lleoliadau daearyddol gwahanol yw seiliau poblogaeth amgen lle gallai unigolion fod wedi cael eu cyfrif ar gyfer Cyfrifiad 2021. Mae enghreifftiau yn cynnwys poblogaethau gweithleoedd, diwrnod gwaith a thu allan i'r tymor Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am alternative and small populations.

Poblogaethau bach

Grwpiau a ddiffinnir gan eu cefndir diwylliannol yw poblogaethau bach, gan gynnwys nodweddion fel grŵp ethnig, gwlad enedigol, crefydd a hunaniaeth genedlaethol. Ymhlith yr enghreifftiau o boblogaethau bach rydym yn ymrwymedig i lunio tablau ar eu cyfer mae pobl Gernywaidd, Kashmiraidd, Nepalaidd, Sicaidd, Ravidassia a Jain. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am alternative and small populations.

Data mudo manwl

Mae ystadegau mudo manwl yn darparu nodweddion pobl neu gartrefi sydd wedi symud o fewn y Deyrnas Unedig neu o wlad arall i'r Deyrnas Unedig yn ystod y flwyddyn cyn y cyfrifiad. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am detailed migration.

Data tarddiad-cyrchfan neu ddata ‘llif’

Mae data tarddiad-cyrchfan yn disgrifio symudiad pobl o un lleoliad i'r llall. Mae'r enghreifftiau o ddata tarddiad-cyrchfan rydym yn bwriadu eu rhyddhau yn cynnwys data llif mudo, data llif gweithleoedd, data llif ail gyfeiriad a data llif myfyrwyr. Caiff data tarddiad-cyrchfan eu dosbarthu mewn tair ffordd: cyhoeddus, wedi'u diogelu, neu ddiogel. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am origin-destination.

Samplau microdata

Samplau o gofnodion dienw ar gyfer unigolion a chartrefi yw microdata, sy'n cynnwys detholiad o nodweddion cysylltiedig y cyfrifiad. Caiff samplau microdata eu dosbarthu mewn tair ffordd: cyhoeddus, wedi'u diogelu, neu ddiogel. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am microdata.

Data'r Deyrnas Unedig: O Haf 2023

Cafodd cyfrifiadau Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon eu cynnal ar 21 Mawrth 2021. Cafodd cyfrifiad yr Alban ei gynnal ar 20 Mawrth 2022. Mae hyn yn golygu bod gwahaniaeth o flwyddyn rhwng dyddiadau cyfeirio ac na chaiff yr allbynnau cyntaf o ddata'r Alban eu cyhoeddi cyn mis Mawrth 2023.

Mae swyddfeydd y cyfrifiad ledled y Deyrnas Unedig yn cydweithio'n agos i ddeall sut y bydd y gwahaniaeth hwn mewn dyddiad cyfeirio yn effeithio ar ein gallu i gynhyrchu data ar gyfer y Deyrnas Unedig. Rydym hefyd wedi sefydlu gweithgor defnyddwyr data cyfrifiad y Deyrnas Unedig i helpu i lywio ein cynlluniau ar gyfer set o allbynnau ar gyfer y Deyrnas Unedig. Ceir rhagor o wybodaeth ar y dudalen we am UK Census Data.

Rhagor o wybodaeth

Rhwng 13 Gorffennaf a 5 Hydref 2021, gwnaethom gynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar allbynnau Cyfrifiad 2021 yn gofyn i ddefnyddwyr roi adborth ar y cynlluniau hyn ar gyfer rhyddhau. Mae'r cynigion y gwnaethom ymgynghori arnynt a'n hymateb dwy ran i'r adborth a gawsom wedi'u cyhoeddi ar wefan yr ymgynghoriad.

I gael gwybod mwy am ein cynlluniau ar gyfer rhyddhau allbynnau Cyfrifiad 2021, anfonwch e-bost atom yn census.outputs@ons.gov.uk.