Setiau data amlamryweb

Rydym wedi cyhoeddi data amlamryweb o Gyfrifiad 2021, yn seiliedig ar y boblogaeth breswyl arferol yng Nghymru a Lloegr. Mae'r data hyn yn eich galluogi i gyfuno newidynnau gwahanol ac ystyried y cydberthnasau rhwng y data, gan roi dealltwriaeth graff i chi o nodweddion poblogaeth Cymru a Lloegr. 

Amserlen datganiadau

Gwnaethom ryddhau data amlamryweb o Gyfrifiad 2021 yn ystod cam dau o amserlen datganiadau allbynnau Cyfrifiad 2021. Cafodd y data eu rhyddhau mewn pedwar cam:

Offeryn Creu set ddata wedi'i deilwra

Rydym wedi cyflwyno cyfleuster newydd ar gyfer data Cyfrifiad 2021 sy'n eich galluogi i greu eich setiau data eich hun drwy ddewis cyfuniadau gwahanol o newidynnau'r cyfrifiad. Gallwch ddod o hyd i'r adnodd Creu set ddata arbennig ar hwb y cyfrifiad.

Mae miliynau o gyfuniadau posibl o newidynnau a dosbarthiadau o fewn y datganiad hwn y gall pobl eu defnyddio i greu set ddata arbennig.

Weithiau bydd angen i ni newid y data os bydd modd adnabod unigolion. Rheoli datgelu ystadegol yw'r enw ar hyn. Mae holl ddata'r cyfrifiad yn amodol ar reoli datgelu ystadegol. Mae mwy o effaith ar gyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd oherwydd bod risg y bydd gwerthoedd bach ar gyfer ardaloedd daearyddol isel. Felly, rydym yn cyhoeddi setiau data wedi'u creu yn barod, gan gynnwys newidynnau cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd, ar gyfer y lefel isaf bosibl o ardaloedd daearyddol heb ddatgelu pwy yw pobl.

Sut i ddefnyddio'r adnodd Creu set ddata arbennig

Rydym wedi creu fideo byr y gallwch ei weld ar sut i greu set ddata wedi'i deilwra (yn Saesneg).

Gallwch ddechrau drwy ddewis sail boblogaeth ac yna, cyn lawrlwytho'r setiau data hyn, byddwch yn gallu:

  • dewis lefel ddaearyddol, er enghraifft, awdurdodau lleol haen is

  • dewis a ydych eisiau data ar gyfer pob ardal neu a ydych eisiau hidlo'r data ar gyfer mathau penodol o ardaloedd, er enghraifft, Southampton a/neu Gaerdydd

  • dewis a newid y newidynnau ar gyfer data Cyfrifiad 2021

  • ar ôl i chi lawrlwytho eich data, gallwch hidlo'r data ar gyfer categori penodol o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys yn y set ddata honno, er enghraifft, y boblogaeth 16 i 24 oed o'r newidyn oedran

Mae'r rhan fwyaf o'r setiau data yn cynnwys nodweddion ychwanegol sy'n eich galluogi i wneud y canlynol:

  • dewis dosbarthiad (lefel o fanylder ar gyfer newidyn) os bydd sawl opsiwn

  • ychwanegu neu ddileu newidynnau

Nodweddion

Data blwyddyn oedran unigol

Yn holl allbynnau'r cyfrifiad, mae'n rhaid i ni gydbwyso'r posibilrwydd o ddatgelu pwy yw pobl â defnyddioldeb y data. Rydym wedi gwrando ar adborth ac rydym yn deall bod angen rhyddhau data blwyddyn oedran unigol ar gyfer ardaloedd daearyddol bach. Fel y cyfryw, byddwn nawr yn rhyddhau data blwyddyn oedran unigol ar lefel ardal gynnyrch ehangach haen ganol fel rhan o'r adnodd Creu set ddata arbennig.

Dosbarthiadau grwpiau ethnig

Bydd y newidyn grŵp ethnig yn dangos tri dosbarthiad sy'n cynnwys 19, 7 a 5 categori yn ôl eu trefn.

Er mwyn darparu gwybodaeth am y rheini a ddefnyddiodd yr opsiwn i ysgrifennu ymateb, gwnaethom gynhyrchu setiau data manwl ar gyfer 287 o grwpiau ethnig, 57 o grwpiau crefyddol a 93 o brif ieithoedd. Cyhoeddwyd y rhain fel rhan o'n crynodebau pwnc: Grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd: Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr - y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ons.gov.uk). Gallwch ddarllen mwy am hyn yn ein herthygl blog: How am I represented in Census 2021 data? | National Statistical (ons.gov.uk). Ni chaiff y setiau data manwl hyn eu cynnwys yn yr adnodd creu tablau hyblyg ond, yn hytrach, byddant yn rhan o'n cynnig cyfunol.

Rheoli datgelu ystadegol

Caiff y cyfleuster hyblyg newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021 ei alluogi drwy fethodoleg rheoli datgelu ystadegol dynamig sy'n diogelu cyfrinachedd data.

Unwaith y byddwch yn gwneud cais am set ddata, bydd y system yn cynnal gwiriadau datgelu awtomataidd mewn amser real i benderfynu a yw'n ddiogel rhannu'r data y gofynnwyd amdanynt. Os bydd y set ddata yn pasio ein gwiriadau datgelu ystadegol, gallwch lawrlwytho'r data. Bydd yr adnodd Creu set ddata arbennig yn cynnig awgrymiadau dynamig ar sut i addasu eich cais am ddata fel eich bod yn gallu cael gafael ar gymaint o ddata â phosibl.

Mae yna gydbwysedd yn hyn o beth, hynny yw, os byddwch yn gwneud cais am ddata am ddosbarthiadau manylach o newidynnau, rydych yn fwy tebygol o gael y data hyn ar gyfer ardaloedd daearyddol mwy o faint yn hytrach nag ardaloedd daearyddol llai o faint. Yn yr un modd, os byddwch yn gwneud cais am ddata am ardaloedd daearyddol bach iawn, rydych yn fwy tebygol o gael y data hyn os byddwch wedi gwneud cais am lai o fanylion am y newidynnau.

Dull aflonyddu allweddi celloedd

Mae defnyddio dull aflonyddu yn arwain at newidiadau bach i gelloedd ond, yn y bôn, nid yw'n effeithio ar y ffordd y caiff y data eu dehongli.

Pan gaiff tablau eu ffurfio mewn ffyrdd gwahanol, bydd y dull aflonyddu a ddefnyddir yn wahanol, gan arwain at wahaniaethau rhwng cyfansymiau a thablau nad ydynt yn ‘ffurfio’ eu cyfansymiau. Er mwyn lleihau effaith dull aflonyddu, lle y bo modd, rydym yn argymell defnyddio cyfansymiau o dablau â llai o gelloedd, gan ddefnyddio ardaloedd daearyddol lefel uwch.

Defnyddir dull aflonyddu ar gyfer holl allbynnau Cyfrifiad 2021, felly mae gwahaniaethau bach rhwng cyfansymiau i'w disgwyl ym mhob allbwn. Mae'r mesur diogelwch ychwanegol yn erbyn gwahaniaethu yn ein galluogi i ryddhau amrywiaeth ehangach o allbynnau a defnyddio system ledaenu hyblyg ac awtomataidd, a'r gobaith yw y bydd hyn yn fuddiol iawn i ddefnyddwyr.

Setiau data wedi'u creu yn barod

Lle bydd rheolau datgelu ystadegol yn debygol o atal data, ni chaiff y seiliau poblogaeth hyn eu cynnwys yn yr adnodd creu set ddata arbennig.

Yn hytrach, rydym wedi cyhoeddi setiau data amlamryweb wedi'u creu yn barod.  Mae'r setiau data hyn eisoes wedi pasio gwiriadau datgelu ac maent yn cynnwys data ar gyfer y lefel isaf bosibl o ardaloedd daearyddol heb ddatgelu pwy yw pobl. Yn fras, mae'r setiau data amlamryweb hyn sydd wedi'u creu yn barod yn cynnwys data yn ymwneud â chyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd, preswylwyr byrdymor, myfyrwyr, teuluoedd, plant dibynnol a thai amlfeddiannaeth.

Ble i ddod o hyd i'r data

Rydym wedi cyhoeddi setiau data amlamryweb Cyfrifiad 2021 ar ein gwefan, lle gallwch ddefnyddio'r hyblygrwydd llawn a gynigir. Edrychwch ar ein Calendr Datganiadau i weld y manylion. Gallwch gael canllawiau ar ddiffiniadau, newidynnau a dosbarthiadau yng ngeiriadur Cyfrifiad 2021. Ceir rhagor o wybodaeth am sut y gwnaethom greu ein dosbarthiadau manwl yn ein taenlen mapio dosbarthiadau Cyfrifiad 2021. Byddwn hefyd yn darparu'r set safonol o setiau data amlamryweb wedi'u creu yn barod ar Nomis, sef un o wasanaethau'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Os hoffech awtomeiddio data amlamryweb, gallwch ddefnyddio ein Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau. Mae canllawiau ar ddefnyddio ein Rhyngwyneb Rhaglennu Cymwysiadau ar gael drwy Hwb Datblygu SYG.

Rhagor o wybodaeth

Rydym wedi nodi'r newidynnau a'r dosbarthiadau sy'n cael eu defnyddio yn yr offeryn Creu set ddata wedi'i deilwra a'r setiau data a gafodd eu hadeiladu ymlaen llaw yn y tabiau cyfatebol yn taenlen manylebau amlamryweb (yn Saesneg).

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am ein cynlluniau ar gyfer darparu data o Gyfrifiad 2021, cysylltwch â ni yn census.customer.services@ons.gov.uk.

Related downloads