Trosolwg

Cofnodion lefel unigolion dienw yw samplau microdata a gaiff eu samplu o un cyfrifiad. Maent yn cynnwys amrywiaeth o nodweddion unigolion a chartrefi y gellir eu defnyddio i wneud gwaith dadansoddi nad oes modd ei wneud o allbynnau safonol y cyfrifiad. Mae samplau microdata yn amrywio mewn maint o 10% i 1% o gartrefi neu unigolion.

Nid yw samplau microdata yn cynnwys gwybodaeth bersonol y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw gartrefi neu unigolyn. Rydym yn dileu gwybodaeth a allai gael ei defnyddio i adnabod unigolyn, fel enwau, cyfeiriadau a dyddiad geni. Rydym hefyd yn cymhwyso dulliau rheoli datgelu ystadegol at samplau microdata, er enghraifft, cyfnewid cofnodion, cyfuno newidynnau a chyfyngu ar fanylion.

Samplau microdata Cyfrifiad 2021

Caiff samplau microdata Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr eu dosbarthu mewn tair ffordd:

 • cyhoeddus, ar gael i bawb

 • wedi'u diogelu, ar gael i ddadansoddwyr data yn unig o dan delerau ac amodau penodol

 • diogel, ar gael i ymchwilwyr cymeradwy neu achrededig yn unig

Bydd samplau microdata Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr yn debyg i'r rhai a oedd ar gael ar gyfer Cyfrifiad 2011 Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr, rydym hefyd yn bwriadu cynhyrchu dwy sampl microdata newydd. Y gyntaf yw sampl microdata cartrefi wedi'i diogelu. Yr ail yw sampl microdata cartrefi a fydd yn cyfrannu at brosiect Cyfres Microdata Defnydd Cyhoeddus Integredig Prifysgol Minnesota (IPUMS). Prosiect rhyngwladol yw hwn sy'n dwyn ynghyd ficrodata cyfrifiadau mwy na 100 o wledydd.

Sampl mynediad cyhoeddus

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 1% o unigolion, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol ranbarthol. Bydd yn cynnwys tua 20 o newidynnau a lefel isel o fanylder.

Sampl rhanbarth unigol wedi'i diogelu

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 5% o unigolion, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol ranbarthol. Bydd yn cynnwys tua 120 o newidynnau a lefel uwch o fanylder.

Sampl awdurdod lleol unigol wedi'i grwpio a'i diogelu

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 5% o unigolion, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol awdurdod lleol wedi'i grwpio. Bydd yn cynnwys tua 120 o newidynnau a lefel isel o fanylder.

Sampl cartrefi wedi'i diogelu – newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 1% o gartrefi, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol ranbarthol. Bydd yn cynnwys tua 50 o newidynnau a lefel isel o fanylder.

Wrth i ni ddatblygu'r ffeil hon, gwnaethom ganfod bod nodweddion unigol yn peri mwy o risg o ddatgelu, yn sgil y ffaith bod unigolion yn cael eu grwpio'n gartrefi. Er mwyn lleihau'r risg hon, rydym yn rhagweld:

 • y byddwn yn darparu rhai nodweddion am gartrefi, yn hytrach nag unigolion

 • y bydd angen i ni gyfuno partneriaethau sifil â phriodas

 • na fyddwn yn nodi cyplau o'r un rhyw

 • na fyddwn yn cynnwys galwedigaeth, ond rydym yn ystyried pa mor ymarferol yw hi i gynnwys y Dosbarthiad Economaidd-gymdeithasol Ystadegau Gwladol (NS-SEC) a diwydiant yn lle hynny

Sampl IPUMS – newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 1% o gartrefi, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol ranbarthol. Bydd yn cynnwys tua 30 o newidynnau.

Sampl unigolion ddiogel

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 10% o unigolion, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol awdurdod lleol. Bydd yn cynnwys tua 200 o newidynnau.

Sampl cartrefi ddiogel

Bydd y ffeil hon yn cynnwys sampl o ddata hyd at 10% o gartrefi, wedi'u darparu hyd at lefel ddaearyddol awdurdod lleol. Bydd yn cynnwys tua 200 o newidynnau.

Cael gafael ar samplau microdata

Bydd modd gweld samplau microdata cyhoeddus ar wefan SYG.

Dim ond i ddadansoddwyr data y bydd samplau microdata wedi'u diogelu ar gael, o dan delerau ac amodau penodol. Mae'n debygol y caiff y rhain eu cadw gan Wasanaeth Data'r DU yn unol â chyfrifiadau blaenorol.

Dim ond i ymchwilwyr cymeradwy neu achrededig y bydd y samplau microdata diogel mwyaf manwl ar gael, drwy'r Gwasanaeth Ymchwil Diogel. Dysgwch fwy am gael gafael ar ddata diogel.

Gan nad yw samplau microdata'r cyfrifiad yn cynnwys gwybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unigolion, ni fydd ymchwilwyr yn gallu eu defnyddio i gysylltu data. Os bydd angen i ymchwilydd achrededig wneud hyn ac os gall ddangos bod budd ymchwil ehangach y tu hwnt i'w brosiect unigol, gall wneud cais uniongyrchol i'r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Os caiff y cais ei gymeradwyo, byddwn yn paratoi'r gwaith hwn yn fewnol ac yn trosglwyddo fersiwn heb wybodaeth bersonol i'r Gwasanaeth Ymchwil Diogel. Yna gall ymchwilwyr achrededig wneud cais i ddefnyddio'r data hyn. Os hoffai ymchwilydd wneud cais i ddefnyddio'r data hyn, e-bostiwch adrcuration@ons.gov.uk.

Cynlluniau datganiadau

Byddwn yn dechrau rhyddhau samplau microdata yn ystod cam tri o amserlen datganiadau allbynnau Cyfrifiad 2021. Rydym yn bwriadu rhyddhau'r samplau microdata cyhoeddus yn gyntaf, ac yna'n dilyn y rhain â'r samplau wedi'u diogelu a diogel mwy cymhleth.

Microdata cyfrifiad y DU

Byddwn yn cynhyrchu samplau microdata Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. Lle y bo'n bosibl, byddwn yn cysoni'r rhain â samplau microdata o gyfrifiad Gogledd Iwerddon yn 2021 a chyfrifiad yr Alban yn 2022.

Rydym hefyd yn bwriadu cysoni samplau microdata Cyfrifiad 2021 â samplau o Gyfrifiad 2011, er mwyn gallu cymharu yn well.

Gweithio gydag eraill

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o randdeiliaid mewnol ac allanol drwy ein gweithgor microdata. Er mwyn i ni allu diwallu anghenion ein defnyddwyr yn well, mae'r grŵp hwn yn ein cynghori ar ddylunio, creu a lledaenu samplau microdata Cyfrifiad 2021.

Mae aelodau mewnol yn cynnwys arbenigwyr pwnc ar y canlynol:

 • mudo

 • teithio i'r gwaith

 • demograffeg a thrawsnewid y cyfrifiad

 • amcangyfrifon o'r boblogaeth

 • rheoli datgelu ystadegol

Mae aelodau allanol yn cynnwys y canlynol:

 • Cofnodion Cenedlaethol yr Alban

 • Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon

 • Llywodraeth Cymru

 • Gwasanaeth Data'r DU

 • awdurdodau lleol

 • sefydliadau academaidd

 • ymchwilwyr i'r farchnad

 • ymchwilwyr masnachol

Rhagor o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am samplau microdata Cyfrifiad 2021 neu os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â'n gweithgor, e-bostiwch census.outputs@ons.gov.uk.