Yn yr adran hon

  • Pobl diwaith sydd heb chwilio am waith yn ystod a 4 wythnos diwethaf/neu sydd ddim yn gallu dechrau'r gwaith o fewn y pythefnos nesaf.

  • Hawlwyr o fudd-daliadau diweithdra, yn cynnwys Lwfans Cyflogaeth a Chefnogaeth, a budd-daliadau analluogrwydd eraill a Chymhorthdal Incwm a Chredyd Pensiwn.

  • Pobl sydd wedi cael eu diswyddo neu sydd wedi gwirfoddoli am ddiswyddiad.

  • Caiff lefel a chyfradd ddiweithdra'r DU eu mesur gan yr Arolwg o'r Llafurlu (LFS) gan ddefnyddio diffiniad o dangyflogaeth a bennir gan y Sefydliad Llafur Rhyngwladol. Mae hyn yn diffinio pobl ddi-waith fel pobl sydd heb swydd sydd wedi bod wrthi'n chwilio am waith yn ystod y pedair wythnos ddiwethaf, ac sydd ar gael i ddechrau gweithio o fewn y pythefnos nesaf. Mae hefyd yn cynnwys y rhai sydd heb waith ond sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i'w dechrau o fewn y pythefnos nesaf.