Anelwn at gyhoeddi holl brif ddata Cyfrifiad 2021 ar boblogaeth Cymru a Lloegr o fewn dwy flynedd i'r cyfrifiad. 

Cam 1 

Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021: cyhoeddwyd 

Ar 28 Mehefin 2022, gwnaethom gyhoeddi'r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr. 

Setiau data, cyhoeddiadau a methodoleg 

Roedd y canlyniadau yn cynnwys amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi wedi'u talgrynnu ar gyfer Cymru a Lloegr, ar gyfer awdurdodau lleol. Edrychwch ar y rhestr o setiau data, cyhoeddiadau a methodoleg oganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar y calendr datganiadau

Cynnwys rhagweithiol 

Gwnaethom hefyd gyhoeddi gêm ac erthygl ryngweithiol. Edrychwch ar ycynnwys rhyngweithiol o ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar y calendr datganiadau

Crynodebau o bynciau a phroffiliau ardal (data unamryweb yn bennaf) 

O fis Hydref hyd at fis Rhagfyr 2022, byddwn yn cyhoeddi cyfres o grwpiau data a sylwebaeth ategol yn ôl thema debyg, a elwir yn grynodebau o bynciau. Y crynodebau o bynciau arfaethedig o ran trefn cyhoeddi yw: 

 • demograffeg a mudo 

 • grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd 

 • cyn-filwyr lluoedd arfog y DU 

 • tai 

 • y farchnad lafur a theithio i'r gwaith 

 • cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd 

 • addysg 

 • iechyd, anabledd a gofal di-dâl 

Mae'r drefn wedi newid ychydig o'r hyn y gwnaethom ei gyhoeddi yn ein hymateb i'r ymgynghoriad ar allbynnau Cyfrifiad 2021. Gan fod ein hamserlen yn cael ei chynllunio yn unol ag anghenion defnyddwyr, mae'n bosibl y caiff ei newid yn barhaus. Yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer ystadegau swyddogol (Saesneg yn unig), byddwn yn cadarnhau'r dyddiad cyhoeddi terfynol o leiaf bedair wythnos cyn cyhoeddi. 

Ochr yn ochr â'r crynodebau o bynciau hyn, bydd data ar gael hefyd drwy broffiliau ardal. Bydd hyn yn golygu y byddwch yn gallu gweld ystadegau o bynciau gwahanol ar gyfer ardal benodol a chymharu ystadegau lleol yn erbyn ystadegau cenedlaethol. 

Cael rhagor o wybodaeth am y setiau data, y newidynnau a'r dosbarthiadau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer crynodebau o bynciau a phroffiliau ardal (Saesneg yn unig)

Cam 2: gaeaf 2022 i ddechrau 2023 

Dechrau rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021 

Bydd sylwebaeth ystadegol yn cael ei chyhoeddi gyda'r holl ddata a ryddheir o Gyfrifiad 2021. Bydd rhaglen ddadansoddi fanwl tair blynedd o hyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yn dechrau ar ôl i data crynodeb pwnc gael eu rhyddhau. Cael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn bwriadu ei gyhoeddi yn ystod blwyddyn gyntaf yrhaglen ddadansoddi (Saesneg yn unig)

Data amlamrywedd ar gyfer y sail boblogaeth preswylwyr arferol 

Bydd data amlamrywedd yn eich galluogi i gyfuno newidynnau ac archwilio cydberthnasau rhwng y data a gesglir am boblogaeth breswyl arferol Cymru a Lloegr o Gyfrifiad 2021. Rydym yn cyflwyno swyddogaeth newydd ar gyfer data Cyfrifiad 2021 a fydd yn eich galluogi i lunio eich setiau data eich hun, yn ogystal â gweld a lawrlwytho setiau data parod. Cael rhagor o wybodaeth am y swyddogaeth newydd a'n cynlluniau i ryddhau data amlamrywedd (Saesneg yn unig).

Data ar y boblogaeth breswyl fyrdymor 

Mae'r boblogaeth breswyl fyrdymor yn cynnwys y rhai na chawsant eu geni yn y DU ac sy'n bwriadu aros yn y DU am lai na 12 mis, ym mis Mawrth 2021. Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr, byddwn yn rhyddhau data am y boblogaeth amgen hon mewn dau gam. 

Cam 3: o wanwyn 2023 

Seiliau poblogaeth amgen 

Lleoliadau daearyddol gwahanol yw'r seiliau poblogaeth amgen lle gallai unigolion fod wedi cael eu cyfrif ar gyfer Cyfrifiad 2021. Ymhlith yr enghreifftiau mae poblogaethau gweithleoedd, poblogaethau diwrnod gwaith a phoblogaethau y tu allan i'r tymor. 

Poblogaethau bach 

Grwpiau a ddiffinnir gan eu cefndir diwylliannol, gan gynnwys nodweddion fel grŵp ethnig, gwlad enedigol, crefydd a hunaniaeth genedlaethol, yw poblogaethau bach. Ymhlith yr enghreifftiau o boblogaethau bach rydym yn ymrwymedig i gynhyrchu setiau data amdanynt mae pobl Gernywaidd, Kashmiraidd, Nepalaidd, Sicaidd, Ravidassia a Jain. Cael rhagor o wybodaeth am y setiau data y byddwn yn eu cynhyrchu a'r rhai rydym yn ystyried eu cynhyrchu ar boblogaethau amgen a bach (Saesneg yn unig)

Data mudo manwl 

Mae ystadegau mudo manwl yn darparu nodweddion pobl neu gartrefi sydd wedi symud o fewn y DU neu o wlad arall i'r DU yn ystod y flwyddyn cyn y cyfrifiad. Cael rhagor o wybodaeth am y setiau data y byddwn yn eu cynhyrchu ar fudo manwl (Saesneg yn unig)

Data tarddiad-cyrchfan neu ddata 'llif' 

Mae data tarddiad-cyrchfan yn disgrifio symudiad pobl o un lleoliad i'r llall. Ymhlith y mathau o ddata tarddiad-cyrchfan y bwriedir eu cynhyrchu o Gyfrifiad 2021 mae: 

 • data llif mudo 

 • data llif gweithleoedd 

 • data llif ail gyfeiriad 

 • data llif myfyrwyr 

Caiff y data hyn eu dosbarthu naill ai fel data cyhoeddus, wedi'u diogelu neu ddiogel. Cael rhagor o fanylion am ein cynlluniau, gan gynnwys sut y gallwch gael gafael ar ddata tarddiad-cyrchfan (Saesneg yn unig)

Samplau microdata 

Samplau o gofnodion dienw ar gyfer unigolion a chartrefi yw microdata, sy'n cynnwys detholiad o nodweddion cysylltiedig y cyfrifiad. Caiff samplau microdata eu dosbarthu mewn tair ffordd: cyhoeddus, wedi'u diogelu, neu ddiogel. Darllen mwy o fanylion am ein cynlluniau gan gynnwys sut y gallwch gael gafael ar samplau microdata (Saesneg yn unig)

Data cyfrifiad y DU: O haf 2023 

Cynhaliwyd cyfrifiadau yng Nghymru a Lloegr, a Gogledd Iwerddon ym mis Mawrth 2021. Cynhaliwyd cyfrifiad yr Alban ym mis Mawrth 2022. Rydym yn gweithio'n agos gyda swyddogion cyfrifiadau'r DU i gyhoeddi data cymharol o bob cwr o'r DU. Cael gwybodaeth am sut rydym yn gweithio gyda swyddfeydd cyfrifiadau eraill y DU a'n cynlluniau ar gyfer allbynnau cyfrifiadau'r DU (Saesneg yn unig)

Rhagor o wybodaeth 

Gwnaethom ofyn am adborth am ein cynlluniau datganiadau rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2021. Darllen ein cynigion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar allbynnau Cyfrifiad 2021 ar wefan ymgynghoriad SYG

Gallwch hefyd gysylltu â ni am gynlluniau datganiadau allbynnau Cyfrifiad 2021 drwy anfon e-bost i census.outputs@ons.gov.uk.