Cynlluniau datganiadau

Ein cynlluniau ar gyfer rhyddhau data a dadansoddiadau Cyfrifiad 2021, gan gynnwys canlyniadau cyntaf, crynodebau pwnc, data amlamryweb a data arbenigol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 29 Tachwedd 2022

Anelwn at gyhoeddi holl brif ddata Cyfrifiad 2021 ar boblogaeth Cymru a Lloegr o fewn dwy flynedd i'r cyfrifiad.

Byddwn yn ychwanegu daearyddiaeth lefel ward at bob crynodeb pwnc Cyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr.

Gallwch weld beth rydym yn bwriadu ei gyhoeddi ar y calendr datganiadau.

Cam 1

Canlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021: cyhoeddwyd

Ar 28 Mehefin 2022, gwnaethom gyhoeddi'r canlyniadau cyntaf o Gyfrifiad 2021 ar gyfer Cymru a Lloegr.

Setiau data, cyhoeddiadau a methodoleg

Roedd y canlyniadau yn cynnwys amcangyfrifon o'r boblogaeth a chartrefi wedi'u talgrynnu ar gyfer Cymru a Lloegr, ar gyfer awdurdodau lleol. Edrychwch ar y rhestr o setiau data, cyhoeddiadau a methodoleg o ganlyniadau cyntaf Cyfrifiad 2021 ar y calendr datganiadau.

Cynnwys rhyngweithiol

Rydym wedi creu sawl adnodd rhyngweithiol gan ddefnyddio data o grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021.

Adnodd rhyngweithiol yw mapiau'r cyfrifiad i archwilio data o grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021 ledled Cymru a Lloegr ar gyfer pynciau gwahanol hyd at lefel cymdogaeth. Archwiliwch eich ardal ar dudalen mapiau'r cyfrifiad.

Gallwch hefyd chwarae gêm map poblogaeth Cyfrifiad 2021, a symud ar draws Cymru a Lloegr drwy ddyfalu'n gywir a yw nifer y bobl sy'n byw mewn ardal yn uwch neu'n is nag eraill.

Gan ddefnyddio data o grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021, rydym wedi creu cwis i weld pa mor dda rydych chi'n adnabod eich ardal leol. Mae'r cwis yn rhoi cyfle i chi brofi eich gwybodaeth am ardal eich awdurdod lleol. Mewn llawer o'r atebion, gallwch hefyd ddysgu sut mae'n cymharu â chyfartaledd Cymru a Lloegr. Rhowch gynnig ar gwis Cyfrifiad 2021.

Er mwyn adrodd y straeon lleol o grynodebau pwnc Cyfrifiad 2021, rydym wedi cyhoeddi adroddiadau rhyngweithiol ar gyfer pob awdurdod lleol yng Nghymru a Lloegr. Mae'r erthyglau a'r siartiau hyn yn tynnu sylw at y newidiadau mwyaf diddorol yn yr ardal honno. Edrychwch ar sut mae eich ardal wedi newid mewn 10 mlynedd.

Crynodebau pwnc (data unamryweb)

Byddwn yn dechrau rhyddhau'r cam nesaf o ystadegau'r cyfrifiad o hydref 2022.

Byddwn yn cyhoeddi cyfresi o ddata a gwybodaeth ategol wedi'u grwpio yn ôl themâu tebyg, a chaiff y rhain eu galw'n grynodebau pwnc.

Caiff y tudalennau canlynol eu diweddaru â'r data a'r wybodaeth ategol berthnasol pan gaiff y crynodeb pwnc hwnnw ei gyhoeddi. Cyfeiriwch at y calendr datganiadau i ddysgu mwy am ddyddiadau cyhoeddi.

Y crynodebau pwnc o ran trefn cyhoeddi yw:  

Mae'r drefn wedi newid ychydig o'n hymateb cychwynnol i'r ymgynghoriad ar allbynnau Cyfrifiad 2021. Gan fod ein hamserlen yn cael ei chynllunio yn unol ag anghenion defnyddwyr, mae'n bosibl y caiff ei newid yn barhaus. Yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau (yn Saesneg), byddwn yn cadarnhau pryd y caiff pob crynodeb pwnc ei gyhoeddi bedair wythnos ymlaen llaw, lle y bo'n bosibl.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y setiau data, y newidynnau a'r dosbarthiadau sydd wedi'u cynllunio ar gyfer crynodebau pwnc.

Cam 2: o ddechrau 2023

Dechrau rhaglen ddadansoddi Cyfrifiad 2021

Bydd sylwebaeth ystadegol yn cael ei chyhoeddi gyda'r holl ddata a gaiff eu rhyddhau o Gyfrifiad 2021. Bydd rhaglen ddadansoddi fanwl tair blynedd o hyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yn dechrau ar ôl i ddata crynodeb pwnc gael eu rhyddhau. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am yr hyn rydym yn bwriadu ei gyhoeddi yn ystod blwyddyn gyntaf y rhaglen ddadansoddi.

Data amlamryweb ** ar gyfer y sail boblogaeth preswylwyr arferol**

Bydd data amlamryweb yn eich galluogi i gyfuno newidynnau ac archwilio cydberthnasau rhwng y data a gasglwyd am boblogaeth breswyl arferol Cymru a Lloegr o Gyfrifiad 2021. Rydym yn cyflwyno swyddogaeth newydd ar gyfer data Cyfrifiad 2021 a fydd yn eich galluogi i lunio eich setiau data eich hun, yn ogystal â gweld a lawrlwytho setiau data parod. Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y swyddogaeth newydd a'n cynlluniau i ryddhaudata amlamryweb.

Data ar y boblogaeth breswyl fyrdymor

Mae'r boblogaeth breswyl fyrdymor yn cynnwys y rhai na chawsant eu geni yn y Deyrnas Unedig ac sy'n bwriadu aros yn y Deyrnas Unedig am lai na 12 mis, ym mis Mawrth 2021. Yn dilyn adborth gan ddefnyddwyr, byddwn yn rhyddhau data am y boblogaeth amgen hon mewn dau gam.

Cam 3: o wanwyn 2023

Seiliau poblogaeth amgen

Lleoliadau daearyddol gwahanol yw'r seiliau poblogaeth amgen lle gallai unigolion fod wedi cael eu cyfrif ar gyfer Cyfrifiad 2021. Ymhlith yr enghreifftiau mae poblogaethau gweithleoedd, poblogaethau diwrnod gwaith a phoblogaethau y tu allan i'r tymor.

Poblogaethau bach

Grwpiau a ddiffinnir gan eu cefndir diwylliannol, gan gynnwys nodweddion fel grŵp ethnig, gwlad enedigol, crefydd a hunaniaeth genedlaethol, yw poblogaethau bach. Ymhlith yr enghreifftiau o boblogaethau bach rydym yn ymrwymedig i gynhyrchu setiau data amdanynt mae pobl Gernywaidd, Kashmiraidd, Nepalaidd, Sicaidd, Ravidassia a Jain.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y setiau data y byddwn yn eu cynhyrchu a'r rhai rydym yn ystyried eu cynhyrchu ar boblogaethau amgen a bach.

Data mudo manwl

Mae ystadegau mudo manwl yn darparu nodweddion pobl neu gartrefi sydd wedi symud o fewn y Deyrnas Unedig neu o wlad arall i'r Deyrnas Unedig yn ystod y flwyddyn cyn y cyfrifiad.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y setiau data y byddwn yn eu cynhyrchu ar fudo manwl.

Data tarddiad-cyrchfan neu ddata 'llif'

Mae data tarddiad-cyrchfan yn disgrifio symudiad pobl o un lleoliad i'r llall. Ymhlith y mathau o ddata tarddiad-cyrchfan y bwriedir eu cynhyrchu o Gyfrifiad 2021 mae:

  • data llif mudo

  • data llif gweithleoedd

  • data llif ail gyfeiriad

  • data llif myfyrwyr

Caiff y data hyn eu dosbarthu naill ai fel data cyhoeddus, wedi'u diogelu neu ddiogel. Gallwch gael rhagor o fanylion am ein cynlluniau, gan gynnwys sut y gallwch gael gafael ar ddata tarddiad-cyrchfan.

Samplau microdata

Samplau o gofnodion dienw ar gyfer unigolion a chartrefi yw microdata, sy'n cynnwys detholiad o nodweddion cysylltiedig y cyfrifiad. Caiff samplau microdata eu dosbarthu mewn tair ffordd: cyhoeddus, wedi'u diogelu, neu ddiogel. Darllenwch fwy o fanylion am ein cynlluniau gan gynnwys sut y gallwch gael gafael ar samplau microdata.

Data cyfrifiad y Deyrnas Unedig:  o haf 2023

Cynhaliwyd cyfrifiadau yng Nghymru a Lloegr, a Gogledd Iwerddon ym mis Mawrth 2021. Cynhaliwyd cyfrifiad yr Alban ym mis Mawrth 2022. Rydym yn gweithio'n agos gyda swyddfeydd cyfrifiad y Deyrnas Unedig i gyhoeddi data cymaradwy o bob rhan o'r Deyrnas Unedig.

Gallwch gael gwybodaeth am sut rydym yn gweithio gyda swyddfeydd cyfrifiad eraill y Deyrnas Unedig a'n cynlluniau ar gyfer allbynnau cyfrifiadau'r Deyrnas Unedig.

Rhagor o wybodaeth

Gwnaethom ofyn am adborth ar ein cynlluniau datganiadau rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref 2021.

Darllenwch ein cynigion a chanlyniadau'r ymgynghoriad ar allbynnau Cyfrifiad 2021 ar wefan ymgynghoriad SYG.

Gallwch hefyd gysylltu â ni am gynlluniau datganiadau allbynnau Cyfrifiad 2021 drwy anfon e-bost i census.outputs@ons.gov.uk.