1. Terfynu’r astudiaeth

Yn dilyn y newid i “Byw gyda COVID-19” ac ar ôl ystyriaeth ofalus, daeth yr Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol i ben yn ffurfiol ar 28 Mehefin 2023.

Nôl i'r tabl cynnwys

2. Sut cymerodd y cyfranogwyr ran yn yr astudiaeth?

Derbyniodd y cyfranogwyr e-bost neu lythyr gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn eu gwahodd i gymryd rhan.

Gofynnwyd i gyfranogwyr gwblhau holiadur ar-lein, a gymerodd tua 10 i 15 munud. Efallai ei fod wedi cymryd mwy o amser i'w gwblhau dros y ffôn.

Roedd gan gyfranogwyr 14 diwrnod i wneud hyn, a elwir yn "ffenestr holiadur". Pe baent yn cymryd rhan yn eich ffenestr holiadur cyntaf, gofynnwyd iddynt gymryd rhan mewn ffenestr holiadur unwaith y mis nes i'r astudiaeth ddod i ben.

I'r rhai dan 16 oed, gallai rhiant neu warcheidwad lenwi'r holiadur ar eu rhan.

Cafodd y cyfranogwyr cyntaf a wahoddwyd i gymryd rhan gyfle i roi adborth byr am eu profiad.  Helpodd hyn ni i nodi gwelliannau i'w gwneud.

Nôl i'r tabl cynnwys

3. Pam ddylai cyfranogwyr gymryd rhan yn yr astudiaeth?

Dyma oedd eu cyfle i'n helpu ni i ddeall a rheoli'r coronafeirws (COVID-19) a heintiau anadlol eraill tra bod Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU wedi adolygu eu hymagwedd at Wyliadwriaeth COVID-19.

Er nad oeddem yn gallu cynnig unrhyw iawndal ariannol am gwblhau'r holiadur bob mis, roedd eu cyfranogiad yn cael ei werthfawrogi a'i werthfawrogi'n fawr. Fe wnaeth eu cyfranogiad helpu llywodraethau'r DU i ddeall effaith heintiau COVID-19 hunan-gofnodedig, COVID hir a heintiau anadlol eraill ar:

  • bywydau pobl

  • y gymuned

  • gwasanaethau iechyd

Gallai eu hatebion, ynghyd â'r data gwerthfawr a roddwyd ganddynt fel rhan o'r Arolwg Heintiadau COVID-19, hefyd fod wedi bod yn rhan o system rhybuddio cynnar ar gyfer COVID-19 a heintiau anadlol eraill. Gallai hyn fod wedi helpu'r GIG i baratoi ar gyfer pwysau posibl.

Nôl i'r tabl cynnwys

4. A oedd yn rhaid i gyfranogwyr gymryd rhan?

Roedd cyfranogiad yn gwbl wirfoddol, ac roedd y cyfranogwyr yn rhydd i adael yr astudiaeth ar unrhyw adeg heb roi rheswm. Mae'n bosibl na wahoddwyd pawb mewn cartref a gymerodd ran yn yr Arolwg Heintiadau COVID-19 i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon.

Gallai unrhyw un mewn cartref a wahoddwyd i gymryd rhan yn yr astudiaeth wneud eu dewis unigol a oeddent am gymryd rhan. Roedd eu cyfranogiad yn bwysig p'un a oedd aelodau eraill o'r cartref yn cymryd rhan ai peidio.

Nôl i'r tabl cynnwys

5. Pam dewiswyd cyfranogwyr ar gyfer yr astudiaeth?

Dewiswyd y cyfranogwyr oherwydd eu bod wedi cymryd rhan yn Arolwg Heintiadau COVID-19 a chytunwyd i gael eu holi ynghylch astudiaethau ymchwil eraill a gymeradwywyd yn foesegol.

Nôl i'r tabl cynnwys

6. Pwy allai gymryd rhan yn yr astudiaeth?

Dim ond y rheini a gymerodd ran yn Arolwg Heintiadau COVID-19 ac a wahoddwyd  i'r Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol a allai gymryd rhan.

Mae'n bosibl na wahoddwyd pawb mewn cartref a gymerodd ran yn Arolwg Heintiadau COVID-19 i gymryd rhan yn yr astudiaeth hwn. Mae hyn am ein bod am sicrhau ein bod yn casglu data a oedd yn cynrychioli grwpiau gwahanol o bobl ac yn darparu'r defnydd gorau o arian cyhoeddus. I wneud hyn, gwnaethom ddewis cyfranogwyr penodol o blith y rhai a gytunodd i ni gysylltu â nhw ynghylch astudiaethau ymchwil a gymeradwywyd yn foesegol yn y dyfodol fel rhan o Arolwg Heintiadau COVID-19.

I'r rhai a wahoddwyd ac a oedd o dan 16 oed, gallai rhiant neu warcheidwad gwblhau'r holiadur ar eu rhan.

Nôl i'r tabl cynnwys

7. Pryd gallai cyfranogwyr gwblhau eu holiadur?

Roedd gan y cyfranogwyr "ffenestr holiadur" o 14 diwrnod bob mis. Gallent gwblhau eu holiadur ar unrhyw ddiwrnod o fewn ffenestr yr holiadur.  Rhoesom wybod iddynt pryd oedd y ffenestr holiadur drwy e-bost neu'r post. Gofynnwyd cwestiynau i gyfranogwyr ar bynciau megis:

  • eich hiechyd yn gyffredinol, gan gynnwys unrhyw symptomau diweddar neu frechiadau yn erbyn coronafeirws (COVID-19) a'r ffliw a gawsant

  • faint roedd eu hiechyd wedi effeithio ar eu gweithgareddau arferol neu ddefnydd arferol o wasanaethau iechyd

  • gwaith, neu addysg os oeddent mewn addysg

Nôl i'r tabl cynnwys

8. Sut gallai cyfranogwyr gael mynediad at yr holiadur?

Roedd dolen yr holiadur yn yr e-bost neu'r llythyr a anfonwyd bob tro roedd ganddynt ffenestr holiadur, neu gallent gael mynediad ato ar wefan SYG.

Roedd angen eu cod mynediad 16 cymeriad ar gyfranogwyr i agor yr holiadur. Roedd eu cod yn unigryw i bob ffenestr holiadur. Anfonwyd cod mynediad newydd atynt cyn pob holiadur a gwblhawyd ganddynt. Gallent ddod o hyd i'r cod mynediad hwn ar yr e-bost neu'r llythyr a gawsant yn dweud wrthynt am ddyddiadau ffenestr eu holiadur.

Os na allent ddod o hyd i'w cod mynediad, gallent anfon e-bostio atom i ofyn am un newydd. Roedd angen eu rhif adnabod cyfranogwr arnynt wrth anfon e-bost am gymorth. Eu rhif adnabod cyfranogwr oedd eu rhif adnabod unigryw a ddefnyddiwyd gennym i'w  hadnabod, ac ni fydd byth yn newid. Gellir dod o hyd i'r rhif adnabod hwn ar frig eu e-bost neu lythyr yn dweud wrthych am ddyddiadau ffenestr eu holiadur.

Unwaith yr oeddent wedi mewnbynnu eu cod mynediad i ddechrau'r holiadur, gofynnwyd iddynt gadarnhau a oedd yr enw ar y sgrin yn gywir.

Gallai'r rhai sy'n cymryd rhan gwblhau'r holiadur ar gyfrifiadur bwrdd gwaith, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar. Os oedd angen, gallent stopio a dychwelyd at  yr holiadur yn ddiweddarach, o fewn ffenestr eu holiadur. Fodd bynnag, pe bai angen iddynt ofyn am god mynediad newydd i gwblhau eu holiadur a'u bod eisoes wedi rhoi ymatebion gan ddefnyddio eu cod mynediad gwreiddiol, ni fyddai'r ymatebion hynny'n ymddangos. Byddai angen i gyfranogwyr ddechrau'r holiadur eto.

Roedd yr astudiaeth hon ar-lein yn bennaf. Fodd bynnag, pe na bai cyfranogwyr yn gallu llenwi'r holiadur ar-lein, gallent anfon e-bost atom i drefnu apwyntiad i ni eu ffonio. Mae'n bosibl bod yr holiadur wedi cymryd mwy na 10-15 munud i'w gwblhau dros y ffôn.

Nôl i'r tabl cynnwys

9. Sut gallai cyfranogwyr gyflwyno’r holiadur?

Ar ôl iddynt lenwi eu holiadur, gofynnwyd i gyfranogwyr ddilyn  y cyfarwyddiadau ar y sgrin, a bod yn siŵr eu bod yn dewis y botwm "cyflwyno" gwyrdd pan ofynnir iddynt. Roedd hyn yn sicrhau bod eu hatebion yn cael eu cofnodi'n gywir.

Os caiff ei gyflwyno'n llwyddiannus, byddai cyfranogwyr yn gweld tudalen gadarnhau.

Nôl i'r tabl cynnwys

10. Beth ddigwyddodd os na allai cyfranogwyr lenwi un o’r holiaduron?

Pe bai cyfranogwr yn dewis peidio â chwblhau'r holiadur yn ystod ei ffenestr holiadur gyntaf, fe wnaethom gymryd yn ganiataol nad oedd am gymryd rhan yn Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol. Ni wnaethom gysylltu â nhw eto gydag unrhyw gyfathrebiadau yn y dyfodol am yr Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol.

Os na allai cyfranogwr gwblhau ei holiadur mewn ffenestr ddilynol, nid oedd angen iddo wneud unrhyw beth. Fe gysyllton ni â nhw eto pan ddechreuodd ei ffenestr holiadur nesaf.

Nôl i'r tabl cynnwys

11. A oedd yn rhaid i gyfranogwyr gymryd samplau ar gyfer yr astudiaeth hon?

Ni ofynnwyd i gyfranpgwyr ddarparu unrhyw swab na samplau gwaed, ac felly ni chawsant daleb ar gyfer cymryd rhan yn yr astudiaeth hon.

Nôl i'r tabl cynnwys

12. Beth fyddai’n digwydd pe bai cyfranogwr yn symud tŷ?

Pe bai cyfranogwr yn symud tŷ, gofynnwyd iddynt anfon e-bost atom i roi gwybod i ni. Seiliwyd yr astudiaeth ar sampl gynrychioliadol o gyfeiriadau ac felly, pe baent yn symud cartref, daeth eu cyfranogiad yn yr astudiaeth i ben.

Nôl i'r tabl cynnwys

13. Sut wnaeth y cyfranogwyr adael yr astudiaeth?

Roedd cyfranogiad yn gwbl wirfoddol. Roedd y cyfranogwyr yn rhydd i adael yr astudiaeth ar unrhyw adeg heb roi rheswm trwy anfon e-bost atom.

Os oeddent yn dewis peidio â chwblhau eu ffenestr holiadur gyntaf, fe wnaethom gymryd yn ganiataol nad oeddent am gymryd rhan yn yr astudiaeth. Ni wnaethom gysylltu â nhw eto gydag unrhyw gyfathrebiadau yn y dyfodol am yr Arolwg COVID-19 a Heintiau Anadlol.

Gallai rhieni neu ofalwyr hefyd benderfynu a oedd eu plentyn am adael yr astudiaeth ar unrhyw adeg heb roi rheswm.

Nôl i'r tabl cynnwys