Cofair: workers_transport
Cymhwysedd: Cartref
Math: Deillio newidyn

Diffiniad

Mae hyn yn grwpio nifer y bobl sy'n gweithio mewn cartref a'r dulliau gwahanol maent yn eu defnyddio i deithio i'r gwaith. Mae'r dosbarthiad hwn hefyd yn cynnwys categorïau ar gyfer pobl sy'n gweithio o'r cartref yn bennaf.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 18

Cod Enw
1 Neb mewn gwaith yn y cartref
2 Un person mewn gwaith yn y cartref: Yn gyrru car neu fan i'r gwaith
3 Un person mewn gwaith yn y cartref: Yn defnyddio dulliau eraill o deithio i'r gwaith
4 Un person mewn gwaith yn y cartref: Yn gweithio o'r cartref
5 2 berson mewn gwaith yn y cartref: Y ddau yn gyrru car neu fan i'r gwaith
6 2 berson mewn gwaith yn y cartref: Y ddau yn defnyddio dulliau eraill o deithio i'r gwaith
7 2 berson mewn gwaith yn y cartref: Y ddau yn gweithio o'r cartref
8 2 berson mewn gwaith yn y cartref: Un yn gyrru car neu fan, un yn defnyddio dull arall o deithio i'r gwaith
9 2 berson mewn gwaith yn y cartref: Un yn gyrru car neu fan, un yn gweithio o'r cartref
10 2 berson mewn gwaith yn y cartref: Un yn defnyddio dull arall o deithio i'r gwaith, un yn gweithio o'r cartref
11 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Pob un yn gyrru car neu fan i'r gwaith
12 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Pob un yn defnyddio dulliau eraill o deithio i'r gwaith
13 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Pob un yn gweithio o'r cartref
14 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Cymysgedd o yrru car neu fan a defnyddio dulliau eraill o deithio i'r gwaith
15 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Cymysgedd o yrru car neu fan a gweithio o'r cartref
16 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Cymysgedd o ddefnyddio dulliau eraill o deithio i'r gwaith a gweithio o'r cartref
17 3 neu fwy o bobl mewn gwaith yn y cartref: Cymysgedd o yrru car neu fan, defnyddio dulliau eraill o deithio i'r gwaith a gweithio o'r cartref
-8 Ddim yn gymwys*

*Cartrefi heb unrhyw breswylwyr arferol.

Ansawdd gwybodaeth

Gan fod Cyfrifiad 2021 yn ystod cyfnod unigryw o newid cyflym, cymerwch ofal wrth ddefnyddio data Teithio i’r gwaith at ddibenion cynllunio.

Darllenwch fwy yn ein methodoleg ar wybodaeth am ansawdd data am deithio i'r gwaith o Gyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Ddim yn gymaradwy

Mae'n anodd cymharu'r newidyn hwn â Chyfrifiad 2011 oherwydd bod Cyfrifiad 2021 wedi'i gynnal yn ystod cyfnod o gyfyngiadau symud cenedlaethol. Cyngor y llywodraeth ar y pryd oedd i bobl weithio gartref (os oedd modd) ac osgoi trafnidiaeth gyhoeddus.

Cafodd pobl a oedd ar ffyrlo (tua 5.6 miliwn) eu cynghori i ateb y cwestiwn am deithio i'r gwaith yn seiliedig ar eu patrymau teithio blaenorol cyn neu yn ystod y pandemig. Mae hyn yn golygu nad yw'r data yn cynrychioli'r hyn roeddent yn ei wneud ar Ddiwrnod y Cyfrifiad yn gywir. Nid oes modd cymharu'r newidyn hwn yn uniongyrchol â'r data am deithio i'r gwaith o Gyfrifiad 2011 am nad yw'n cynnwys pobl a oedd yn teithio i'r gwaith ar y diwrnod hwnnw ond gellir ei gymharu'n rhannol â thablau pwrpasol o 2011.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn sydd ddim yn gymaradwy yn golygu na ellir ei gymharu â newidyn o Gyfrifiad 2011.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Gwlad-benodol

Beth yw ystyr gwlad-benodol?

Dim ond ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Nghymru a Lloegr y mae'r newidyn hwn wedi cael ei gynhyrchu.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Gallwch greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).