Siarter ymatebwyr i arolygon cartrefi ac unigolion

Mae SYG yn cynnal arolygon o samplau cynrychioliadol o gartrefi ac unigolion i lunio darlun cywir o gymdeithas a'r economi.

Mae llywodraeth ganolog a llywodraeth leol, busnesau, sefydliadau cymunedol a llawer o rai eraill yn dibynnu ar y wybodaeth hon i'w helpu i wneud penderfyniadau sy'n effeithio ar fywydau pawb sy'n byw ac yn gweithio yn y DU.

Nod y siarter yw egluro beth y gall pobl sy'n cymryd rhan yn ein harolygon, neu arolygon rydym yn eu cynnal ar ran sefydliadau eraill, ei ddisgwyl gennym. Weithiau byddwn yn comisiynu sefydliadau ymchwil eraill i gynnal arolygon ar ein rhan: mae Arolwg Troseddu Cymru a Lloegr ar hyn o bryd yn cael ei gynnal gan TNS-BMRB. Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am ymrwymiadau TNS-BMRB ar wefan TNS-BMRB.

Rydym yn croesawu eich barn a'ch awgrymiadau ynghylch sut y gallwn wella ein harolygon.

Hoffem hefyd glywed gennych os ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsoch.

Gallwch anfon e-bost atom yn adbortharolwg@ons.gov.uk

Os gofynnwyd i chi gymryd rhan yn un o'n harolygon, neu arolygon rydym yn eu cynnal ar ran sefydliadau eraill, beth y gallwch ei ddisgwyl gennym?

Byddwn yn gwerthfawrogi eich amser a'ch cyfraniad

Mae hyn yn golygu y byddwn yn gwneud y canlynol:

 • sicrhau bod pob arolwg yn angenrheidiol ac na allem gasglu'r wybodaeth mewn unrhyw ffordd arall
 • dim ond gofyn i gymaint o bobl gymryd rhan ag sy'n angenrheidiol i sicrhau cywirdeb ein hystadegau
 • osgoi dewis yr un cyfeiriad ar gyfer mwy nag un arolwg yn yr un flwyddyn
 • pan fyddwn yn eich cyfweld yn eich cartref neu dros y ffôn, byddwn yn trefnu amser sy'n gyfleus i chi
 • dylunio ein harolygon fel ein bod yn cymryd cyn lleied o amser â phosibl

Byddwn yn eich trin â pharch

Mae hyn yn golygu y byddwn yn gwneud y canlynol:

 • ceisio gwneud y profiad o gymryd rhan mewn arolwg mor syml a gwerth chweil â phosibl
 • bod yn onest gyda chi ynglŷn â'r ffaith bod eich cyfranogiad yn wirfoddol a rhoi syniad realistig i chi o ba mor hir y gallai'r arolwg gymryd
 • cofio eich bod wedi bod yn barod i gymryd yr amser i siarad â ni - yn eich cartref, dros y ffôn neu mewn porthladd neu faes awyr - a pharchu eich preifatrwydd
 • datgelu ein bod o SYG pryd bynnag y byddwn yn cysylltu â chi, gan arddangos ein logo ar bob llythyr a thaflen ac ar gardiau adnabod ffotograffig ein cyfwelwyr
 • gosod safonau uchel ar gyfer ein staff, drwy fanwl gywirdeb ac ansawdd ein harferion recriwtio, hyfforddiant a rheoli
 • sicrhau y gall pawb gymryd rhan yn ein harolygon, yn cynnwys pobl â namau a'r rhai nad ydynt yn siarad Saesneg

Byddwn yn cyfathrebu â chi ac yn gwrando ar eich barn

Mae hyn yn golygu y byddwn yn gwneud y canlynol:

 • darparu gwybodaeth ar ein gwefan i'ch helpu i ddeall cefndir yr arolwg ac egluro beth y bydd cymryd rhan yn ei olygu
 • darparu llinell ffôn am ddim gyda gweithredwyr sy'n gallu ateb eich cwestiynau
 • sicrhau bod ein cyfwelwyr yn gallu egluro i chi sut y cawsoch eich dewis i gymryd rhan, diben yr arolwg a sut y caiff y canlyniadau eu defnyddio
 • darparu modd i chi ddweud wrthym beth yw eich barn ynghylch cymryd rhan ac ymateb yn gyflym ac yn deg i unrhyw faterion y byddwch yn eu codi

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel ac yn gyfrinachol

Mae hyn yn golygu y byddwn yn gwneud y canlynol:

 • cydnabod eich bod yn rhannu gwybodaeth bersonol â ni a'i thrin yn gyfrinachol, yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau

 • defnyddio eich gwybodaeth at ddibenion ystadegol yn unig, neu er mwyn ein helpu i gynnal ein harolygon, a pheidio â chyhoeddi unrhyw beth sy'n datgelu enw unigolyn, cartref neu fusnes

 • ond yn cadw eich gwybodaeth cyhyd ag y bydd yn cael ei defnyddio i gynhyrchu ystadegau

 • darparu gwybodaeth arolwg i adrannau eraill y Llywodraeth, sefydliadau cymeradwy ac ymchwilwyr cymeradwy at ddibenion ystadegol yn unig, gan gydymffurfio â'r un safonau diogelwch yr ydym yn eu dilyn (ac yn unol â darpariaethau Deddfwriaeth Diogelu Data, y Ddeddf Ystadegau a'r Gwasanaeth Cofrestru a'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau)

 • rhannu gwybodaeth a ddewiswyd â'n darparwyr gwasanaethau er mwyn ein helpu i gynnal ein harolygon o bryd i'w gilydd; byddwn ond yn rhannu'r manylion personol y mae angen iddynt eu gwybod, megis eich cyfeiriad ar gyfer dosbarthu llythyrau neu fanylion cyswllt er mwyn cysylltu (i gael rhagor o wybodaeth, ewch i'r dudalen arolygon cartrefi ac unigolion i ddarllen am yr arolwg rydych wedi cael eich dewis ar ei gyfer)

 • sicrhau bod ein staff yn ymwybodol o'u rhwymedigaethau i warchod eich gwybodaeth gyfrinachol

 • cynnal diogelwch ein systemau a'n hadeiladau

Diolch am gymryd rhan yn un o'n harolygon. Edrychwn ymlaen at glywed eich barn ar eich profiad. Gallwch anfon e-bost atom yn surveyfeedback@ons.gov.uk.