Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhagfyr 2020

Yn ystod pandemig y coronafeirws (COVID-19), mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn gweithio i sicrhau bod gan y Deyrnas Unedig y wybodaeth orau am ein cymdeithas a'n heconomi a bod gan y llywodraeth y wybodaeth sydd ei hangen arni i reoli ei hymateb.

Mae'r angen i gadw pellter cymdeithasol yn golygu ein bod wedi newid y ffordd y byddwn ni'n gweithio fel arfer. Er mwyn cadw'r cyhoedd a'n staff yn ddiogel, rydym wedi cyflwyno ffyrdd gwahanol o gasglu data. Rydym hefyd yn casglu gwybodaeth newydd i'n helpu i ddeall y ffordd y mae COVID-19 yn effeithio ar ein bywydau pob dydd.

O ganlyniad i'r pandemig, rydym wedi:

  • rhoi'r gorau i gasglu data wyneb yn wyneb; yn hytrach rydym wedi bod yn casglu data dros y ffôn neu ar lein
  • dechrau casglu gwybodaeth newydd sydd ei hangen ar y llywodraeth a'r cyhoedd
  • creu tudalen benodol newydd ar ein gwefan er mwyn gallu asesu effaith COVID-19 yn gyflym

Mae rhagor o wybodaeth am ein hastudiaethau a sut mae cymryd rhan ar ein gwefan.

Casglu gwybodaeth gan bobl, teuluoedd a chartrefi

Mae ein hastudiaeth fwyaf o gartrefi yn casglu gwybodaeth am gyflogaeth, diweithdra a'r rhesymau pam nad yw pobl yn gweithio nac yn chwilio am waith. Rydym wedi ychwanegu cwestiynau am effaith COVID-19 ar gyflogaeth a phatrymau gwaith pobl. Rydym wedi rhoi'r gorau i gynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb yn y cartref. Yn hytrach, rydym yn gofyn i rai pobl gymryd rhan ar lein ac yn gwahodd rhai eraill i gymryd rhan dros y ffôn. Er mwyn i ni allu gwneud hyn, rydym yn ymweld â rhai cyfeiriadau i gasglu'r manylion cyswllt sydd eu hangen arnom i gynnal ein hastudiaethau yn ddiogel.

Rydym wedi creu astudiaeth ar-lein newydd er mwyn dysgu am faterion sy'n ymwneud â COVID-19, fel dealltwriaeth y cyhoedd o'r pandemig, newid mewn ymddygiad (gan gynnwys gweithio gartref ac ymweld â ffrindiau a pherthnasau) a'r effaith ar sefyllfa ariannol pobl.

Bydd astudiaethau eraill o gartrefi yn cael eu cynnal dros y ffôn yn hytrach nag wyneb yn wyneb.

Yr Arolwg Teithwyr Rhyngwladol

Yn ogystal â'n hastudiaethau o gartrefi, rydym hefyd yn cynnal yr Arolwg Teithwyr Rhyngwladol mewn porthladdoedd, meysydd awyr a gorsafoedd. Mae'r astudiaeth hon yn casglu gwybodaeth am drafnidiaeth a thwristiaeth, ac mae bellach yn ymchwilio i brofiadau ac agweddau teithwyr mewn perthynas â COVID-19.

Gwnaethom ailddechrau'r astudiaeth hon ym mis Rhagfyr 2020 ar ôl iddi gael ei gohirio ers mis Mawrth oherwydd pandemig y coronafeirws (COVID-19). Rydym wedi rhoi mesurau cynhwysfawr ar waith i sicrhau y gellir cyfweld â phobl yn ddiogel.

Arolwg Haint COVID-19

Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) hefyd yn cyd-arwain astudiaeth newydd fawr gan y llywodraeth i dracio presenoldeb COVID-19 ymhlith y boblogaeth. Bydd yr astudiaeth o gartrefi yn gwella dealltwriaeth o'r gyfradd heintio bresennol a faint o bobl sy'n debygol o fod wedi datblygu gwrthgyrff i'r feirws. Gellir dod o hyd i ragor o fanylion am Arolwg Haint COVID-19 ar ein gwefan.

Casglu data gan fusnesau

Mae ein harolygon busnes eisoes yn cael eu cynnal ar lein neu drwy'r post, felly mae'r rhain yn parhau fel arfer. Rydym wedi creu arolwg ar-lein newydd sy'n ymwneud ag effaith COVID-19 ar fusnesau'n benodol, gan gwmpasu newidiadau mewn cyflogaeth, trosiant a disgwyliadau busnes.

Nid ydym yn ymweld â siopau na busnesau wyneb yn wyneb ar hyn o bryd i gasglu gwybodaeth am brisiau, a gaiff ei defnyddio yn ein hystadegau chwyddiant. Rydym yn casglu prisiau gan siopau a busnesau o bell dros y rhyngrwyd a'r ffôn.

Datblygiadau pellach

Mae'r dudalen hon yn dangos y gwaith rydym yn ei wneud i sicrhau y gallwn barhau i ddarparu'r wybodaeth hanfodol sydd ei hangen i fonitro effaith COVID-19. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon er mwyn esbonio datblygiadau pellach.