Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn gwneud llawer o waith pwysig ledled Cymru a Lloegr ar hyn o bryd.

  • Cyfrifiad 2021 yw'r arolwg o bawb yng Nghymru a Lloegr a gaiff ei gynnal unwaith bob degawd. Rhaid i bawb gymryd rhan yn y cyfrifiad. Gwnaeth y rhan fwyaf o bobl ymateb ar lein ac roedd cymorth ar gael i bobl os oedd angen, gan gynnwys ffurflenni papur. Er bod prif weithrediad y cyfrifiad ac Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad bellach ar ben, mae'n bosibl y byddwn ni'n cysylltu â chi ynglŷn ag Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad. Arolwg ffôn gwirfoddol ar wahân yw hwn, sy'n gofyn cwestiynau o'r cyfrifiad er mwyn gwneud yn siŵr bod ein canlyniadau mor gywir â phosibl. Os yw eich cartref wedi cael ei ddewis ar gyfer Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad, byddwch chi'n cael llythyr yn gofyn i chi roi eich rhif ffôn er mwyn i'n cyfwelwyr allu cysylltu â chi. Ni fyddwn yn ymweld â'ch cartref ar gyfer Arolwg Ansawdd y Cyfrifiad.

  • Caiff Arolwg Heintiadau'r Coronafeirws ei gynnal gan SYG ar y cyd â'r Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol a hwn yw'r arolwg arferol mwyaf o heintiadau a gwrthgyrff yn y gymuned. Arolwg gwirfoddol yw hwn a bydd pobl yn cymryd rhan drwy lenwi holiadur a gwneud prawf swab eu hunain. Caiff y profion swab eu dosbarthu drwy ymweliad dim cyswllt. Hefyd, caiff rhai cyfranogwyr eu gwahodd i roi sampl gwaed lle bydd angen i nyrs neu un o weithwyr iechyd yr astudiaeth fynd i mewn i gartref er mwyn cymryd gwaed.

  • Ein cyfres barhaus o astudiaethau am bobl, teuluoedd a chartrefi.  Mae'r rhain yn cynnwys: Arolwg Adnoddau Teuluol, Arolwg o Asedau Cartrefi, Arolwg o'r Llafurlu, Arolwg Costau Byw a Bwyd, Arolwg Cenedlaethol Cymru, Arolwg Barn a Ffordd o Fyw, Arolwg o Amodau Byw a sawl astudiaeth ar-lein. Bydd pob cyfeiriad a gaiff ei ddewis ar gyfer yr astudiaethau hyn yn cael llythyr yn cynnwys manylion am sut i gymryd rhan. Ar hyn o bryd, rydym ni'n cynnal yr astudiaethau hyn dros y ffôn, a rhai ar lein, yn hytrach nag wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, i wneud hyn, rydym yn ymweld â rhai cyfeiriadau i gasglu'r manylion cyswllt sydd eu hangen arnom i gynnal ein hastudiaethau yn ddiogel.

  • Ein cyfres barhaus o arolygon busnes yn cwmpasu agweddau amrywiol ar economi'r Deyrnas Unedig. Mae'r rhain yn cynnwys: Arolygon Busnes Misol a Blynyddol, Arolwg o Ddirnadaethau ac Amodau Busnes ac Arolwg Blynyddol o Oriau ac Enillion. Bydd busnesau a gaiff eu dewis yn cael llythyr neu e-bost, a chaiff yr arolygon eu cwblhau ar lein, dros y ffôn neu drwy'r post. Ni fydd staff SYG yn ymweld â safleoedd busnesau.

Ni fydd neb sy'n gweithio ar Gyfrifiad 2021 na'n hastudiaethau a'n harolygon eraill byth yn gofyn am eich manylion banc nac am arian am gymryd rhan. Bydd gan ein staff fathodynnau adnabod, byddant yn cadw pellter cymdeithasol ac ni fyddant yn dod i mewn i'ch cartref - ac eithrio staff a fydd yn cymryd sampl gwaed ar gyfer Arolwg Heintiadau'r Coronafeirws, lle bydd hynny wedi'i drefnu ymlaen llaw.

Gall SYG eich helpu i wybod a yw galwad ffôn neu lythyr, neges destun neu e-bost a gewch am astudiaeth neu arolwg yn ddilys. Gallwch gysylltu â SYG drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt yn cyfrifiad.gov.uk/cysylltu-a-ni, ar y dudalen 'Gwybodaeth ar gyfer busnesau' ar gyfer arolygon busnes, ac yn yr adran 'Eisiau cysylltu â ni?' ar wefan SYG ar gyfer astudiaethau eraill.

Drwy gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021 a'n hastudiaethau a'n harolygon eraill, byddwch chi'n ein helpu ni i greu darlun clir o fywyd a'r economi yn y Deyrnas Unedig.