Cofair: uk_armed_forces
Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol

Diffiniad

Yn nodi pobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd wedi gwasanaethu am o leiaf ddiwrnod yn lluoedd arfog, naill ai'r lluoedd arfog rheolaidd, wrth gefn neu Fasnachlongwyr, sydd wedi bod ar ddyletswydd ar ymgyrchoedd milwrol a ddiffiniwyd yn gyfreithiol.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
1 Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
2 Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog wrth gefn y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
3 Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd ac wrth gefn y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
4 Heb wasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
-8 Ddim yn gymwys

Ansawdd gwybodaeth

Cymerwch ofal wrth gymharu nodweddion cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig a’r rhai nad ydynt yn gyn-filwyr, gan fod cyn-filwyr yn ddynion ac yn hŷn yn bennaf. Gall peidio ag addasu ar gyfer y ffaith hon arwain at gamddehongli, gan fod newidynnau fel iechyd yn ymwneud yn gryf ag oedran a rhyw.

Darllenwch fwy yn ein methodoleg ar wybodaeth am ansawdd data am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig o Gyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cwestiwn a ofynnwyd

Ydych chi wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (e.e. y fyddin)?

  • Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Rheolaidd yn y gorffennol
  • Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Wrth Gefn yn y gorffennol
  • Neu nac ydw

Roedd y cwestiwn yn newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021 ac nid oes modd cymharu â Chyfrifiad 2011.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Pam rydym ni’n gofyn y cwestiwn hwn

Mae’r ateb yn helpu cymunedau drwy roi’r wybodaeth a fydd yn helpu i gefnogi'n well y rhai sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig ond sydd bellach wedi gadael. Bydd llywodraeth leol a chanolog, busnesau a sefydliadau elusennol yn defnyddio’r wybodaeth hon i gyflawni eu hymrwymiadau o dan Gyfamod y Lluoedd Arfog. Addewid gan y genedl yw hwn, sy'n gwneud yn siŵr nad yw’r rhai sy'n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, na'u teuluoedd, o dan anfantais.

Dyma'r tro cyntaf i'r cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr ofyn y cwestiwn hwn.

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Ddim yn gymaradwy

Mae'r newidyn hwn yn newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021 ac felly ni ellir cymharu â Chyfrifiad 2011.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn sydd ddim yn gymaradwy yn golygu na ellir ei gymharu â newidyn o Gyfrifiad 2011.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Nid yw'r wybodaeth hon ar gael eto. Dysgwch fwy am ddata cyfrifiad y Deyrnas Unedig.

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Rydym yn defnyddio newidynnau o ddata Cyfrifiad 2021 i ddangos canfyddiadau mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwch chi:

Fel arall, gallwch hefyd greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).

Setiau data eraill sy’n defnyddio’r newidyn hwn