Cofair: uk_armed_forces
Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol

Diffiniad

Yn nodi pobl sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig. Mae hyn yn cynnwys y rhai sydd wedi gwasanaethu am o leiaf ddiwrnod yn lluoedd arfog, naill ai'r lluoedd arfog rheolaidd, wrth gefn neu Fasnachlongwyr, sydd wedi bod ar ddyletswydd ar ymgyrchoedd milwrol a ddiffiniwyd yn gyfreithiol.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 5

Cod Enw
1 Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
2 Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog wrth gefn y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
3 Wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog rheolaidd ac wrth gefn y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
4 Heb wasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, a phlant 15 oed neu'n iau.

Ansawdd gwybodaeth

Cymerwch ofal wrth gymharu nodweddion cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig a’r rhai nad ydynt yn gyn-filwyr, gan fod cyn-filwyr yn ddynion ac yn hŷn yn bennaf. Gall peidio ag addasu ar gyfer y ffaith hon arwain at gamddehongli, gan fod newidynnau fel iechyd yn ymwneud yn gryf ag oedran a rhyw.

Darllenwch fwy yn ein methodoleg ar wybodaeth am ansawdd data am gyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig o Gyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Cwestiwn a ofynnwyd

Ydych chi wedi gwasanaethu yn Lluoedd Arfog y Deyrnas Unedig yn y gorffennol (e.e. y fyddin)?

  • Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Rheolaidd yn y gorffennol
  • Ydw, wedi gwasanaethu yn y Lluoedd Arfog Wrth Gefn yn y gorffennol
  • Neu nac ydw

Roedd y cwestiwn yn newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021 ac nid oes modd cymharu â Chyfrifiad 2011.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Pam rydym ni’n gofyn y cwestiwn hwn

Mae’r ateb yn helpu cymunedau drwy roi’r wybodaeth a fydd yn helpu i gefnogi'n well y rhai sydd wedi gwasanaethu yn lluoedd arfog y Deyrnas Unedig ond sydd bellach wedi gadael. Bydd llywodraeth leol a chanolog, busnesau a sefydliadau elusennol yn defnyddio’r wybodaeth hon i gyflawni eu hymrwymiadau o dan Gyfamod y Lluoedd Arfog. Addewid gan y genedl yw hwn, sy'n gwneud yn siŵr nad yw’r rhai sy'n gwasanaethu neu sydd wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog, na'u teuluoedd, o dan anfantais.

Dyma'r tro cyntaf i'r cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr ofyn y cwestiwn hwn.

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Ddim yn gymaradwy

Mae'r newidyn hwn yn newydd ar gyfer Cyfrifiad 2021 ac felly ni ellir cymharu â Chyfrifiad 2011.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn sydd ddim yn gymaradwy yn golygu na ellir ei gymharu â newidyn o Gyfrifiad 2011.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Ddim yn gymaradwy

Nid yw'r newidyn hwn yn gymaradwy am nad yw'r data ar gael ar gyfer pob gwlad.

Beth yw ystyr ddim yn gymaradwy?

Mae newidyn nad yw'n gymaradwy (neu sydd ‘ddim yn gymaradwy’) yn golygu na ellir ei gymharu ar gyfer Cymru, Lloegr, yr Alban na Gogledd Iwerddon.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Rydym yn defnyddio newidynnau o ddata Cyfrifiad 2021 i ddangos canfyddiadau mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwch chi:

Fel arall, gallwch hefyd greu set ddata wedi’i deilwra (yn Saesneg).

Setiau data eraill sy’n defnyddio’r newidyn hwn