Cymhwysedd: Person
Math: Deillio newidyn

Trosolwg

Mae gan newidyn galwedigaeth (cyfredol) pedwar o ddosbarthiadau y gellir eu defnyddio wrth ddadansoddi data Cyfrifiad 2021.

Pan gaiff data eu didoli, byddwn yn grwpio categorïau am yr un pwnc gyda'i gilydd. “Dosbarthiad” yw'r enw am grŵp o gategorïau. Mae'n bosibl cael mwy nag un dosbarthiad am yr un pwnc ac mae pob un yn wahanol. Dylech ddewis yr un sydd fwyaf addas ar gyfer eich ymchwil a'ch dadansoddiad.

Dosbarthiad galwedigaeth (cyfredol)

Cofair: occupation_current

Cyfanswm nifer y categorïau: 413

Cod Enw
1111 Prif weithredwyr ac uwch-swyddogion
1112 Swyddogion a chynrychiolwyr etholedig
1121 Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu ym maes gweithgynhyrchu
1122 Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu ym maes adeiladu
1123 Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu ym maes mwyngloddio ac ynni
1131 Rheolwyr a chyfarwyddwyr ariannol
1132 Cyfarwyddwyr marchnata, gwerthu a hysbysebu
1133 Cyfarwyddwyr cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
1134 Rheolwyr a chyfarwyddwyr pwrcasu
1135 Rheolwyr a chyfarwyddwyr sefydliadau elusennol
1136 Rheolwyr a chyfarwyddwyr adnoddau dynol
1137 Cyfarwyddwyr rheolwyr technoleg gwybodaeth
1139 Rheolwyr a chyfarwyddwyr swyddogaethol n.e.c.
1140 Cyfarwyddwyr logisteg, warysau a chludiant
1150 Rheolwyr a chyfarwyddwyr manwerthu a chyfanwerthu
1161 Swyddogion yn y lluoedd arfog
1162 Uwch-swyddogion yr heddlu
1163 Uwch-swyddogion tân, ambiwlans, carchardai, a gwasanaethau cysylltiedig
1171 Rheolwyr a chyfarwyddwyr gwasanaethau iechyd ac iechyd y cyhoedd
1172 Rheolwyr a chyfarwyddwyr gwasanaethau cymdeithasol
1211 Rheolwyr a pherchenogion amaethyddiaeth a garddwriaeth
1212 Rheolwyr a pherchenogion coedwigaeth a physgota, a gwasanaethau cysylltiedig
1221 Rheolwyr a pherchenogion gwestai a llety
1222 Rheolwyr a pherchenogion bwytai a sefydliadau arlwyo
1223 Tafarnwyr a rheolwyr safleoedd trwyddedig
1224 Rheolwyr a pherchnogion hamdden a chwaraeon
1225 Rheolwyr a pherchenogion asiantaethau teithio
1231 Rheolwyr practisau gofal iechyd
1232 Rheolwyr a pherchenogion gofal preswyl, gofal dydd a gofal yn y cartref
1233 Perchenogion gwasanaethau addysg gynnar a gofal plant
1241 Rheolwyr cludiant a dosbarthu
1242 Rheolwyr storfeydd a warysau
1243 Rheolwyr logisteg
1251 Rheolwyr eiddo, tai ac ystadau
1252 Rheolwyr a pherchenogion garejys
1253 Rheolwyr a pherchenogion siopau harddwch a thrin gwallt
1254 Rheolwyr gwasanaethau gwaredu gwastraff a gwasanaethau amgylcheddol
1255 Rheolwyr a chyfarwyddwyr yn y diwydiannau creadigol
1256 Rheolwyr siopau betio a sefydliadau gamblo
1257 Rheolwyr a pherchenogion gwasanaethau hurio
1258 Cyfarwyddwyr gwasanaethau ymgynghori
1259 Rheolwyr a pherchenogion gwasanaethau eraill n.e.c.
2111 Gwyddonwyr cemegol
2112 Gwyddonwyr biolegol
2113 Biocemegwyr a myfyrwyr biofeddygol
2114 Gwyddonwyr ffisegol
2115 Gwyddonwyr cymdeithasol a'r dyniaethau
2119 Gweithwyr proffesiynol gwyddorau cymdeithasol a naturiol n.e.c.
2121 Peirianwyr sifil
2122 Peirianwyr mecanyddol
2123 Peirianwyr trydanol
2124 Peirianwyr electroneg
2125 Peirianwyr cynhyrchu a phrosesu
2126 Peirianwyr awyrofod
2127 Rheolwyr prosiect a pheirianwyr prosiect peirianyddol
2129 Gweithwyr peirianneg proffesiynol n.e.c.
2131 Rheolwyr prosiect TG
2132 Rheolwyr TG
2133 Dadansoddwyr busnes, penseiri a dylunwyr systemau TG
2134 Rhaglenwyr a gweithwyr datblygu meddalwedd proffesiynol
2135 Gweithwyr seiberddiogelwch proffesiynol
2136 Gweithwyr sicrhau ansawdd a phrofion TG proffesiynol
2137 Gweithwyr rhwydweithiau TG proffesiynol
2139 Gweithwyr technoleg gwybodaeth proffesiynol n.e.c.
2141 Gweithwyr dylunio gwe proffesiynol
2142 Dylunwyr graffeg ac amlgyfrwng
2151 Gweithwyr cadwraeth proffesiynol
2152 Gweithwyr amgylcheddol proffesiynol
2161 Rheolwyr ymchwil a datblygu
2162 Ymchwilwyr eraill, disgyblaeth amhenodol
2211 Ymarferwyr meddygol cyffredinol
2212 Ymarferwyr meddygol arbenigol
2221 Ffisiotherapyddion
2222 Therapyddion galwedigaethol
2223 Therapyddion lleferydd ac iaith
2224 Seicotherapyddion a therapyddion ymddygiad gwybyddol
2225 Seicolegwyr clinigol
2226 Seicolegwyr eraill
2229 Gweithwyr therapi proffesiynol n.e.c.
2231 Nyrsys bydwreigiaeth
2232 Nyrsys cymunedol cofrestredig
2233 Nyrsys arbenigol cofrestredig
2234 Ymarferwyr nyrsio cofrestredig
2235 Nyrsys iechyd meddwl cofrestredig
2236 Nyrsys plant cofrestredig
2237 Gweithwyr cofrestredig nyrsio proffesiynol eraill
2240 Milfeddygon
2251 Fferyllwyr
2252 Optometryddion
2253 Ymarferwyr deintyddol
2254 Radiograffwyr meddygol
2255 Parafeddygon
2256 Ceiropodyddion
2259 Gweithwyr iechyd proffesiynol eraill n.e.c.
2311 Gweithwyr addysgu addysg uwch proffesiynol
2312 Gweithwyr addysgu addysg bellach proffesiynol
2313 Gweithwyr addysgu addysg uwchradd proffesiynol
2314 Gweithwyr addysgu addysg gynradd proffesiynol
2315 Gweithwyr addysgu addysg feithrin proffesiynol
2316 Gweithwyr addysgu addysg anghenion arbennig ac ychwanegol proffesiynol
2317 Athrawon Saesneg fel iaith dramor
2319 Gweithwyr addysgu proffesiynol n.e.c.
2321 Penaethiaid
2322 Rheolwyr addysg
2323 Cynghorwyr addysg ac arolygwyr ysgolion
2324 Rheolwyr gwasanaethau addysg gynnar a gofal plant
2329 Gweithwyr addysgol proffesiynol eraill n.e.c
2411 Bargyfreithwyr a barnwyr
2412 Cyfreithwyr
2419 Gweithwyr cyfreithiol proffesiynol n.e.c.
2421 Cyfrifwyr siartredig ac ardystiedig
2422 Dadansoddwyr a chynghorwyr cyllid a buddsoddi
2423 Arbenigwyr trethiant
2431 Ymgynghorwyr rheoli a dadansoddwyr busnes
2432 Rheolwyr marchnata a masnachol
2433 Actiwarïaid, economyddion ac ystadegwyr
2434 Gweithwyr busnes proffesiynol a gweithwyr ymchwil proffesiynol cysylltiedig
2435 Ysgrifenyddion cwmni Proffesiynol/Siartredig
2439 Gweithwyr busnes, ymchwil a gweinyddol proffesiynol n.e.c.
2440 Gweithwyr rheoli prosiect busnes ac ariannol proffesiynol
2451 Penseiri
2452 Technolegwyr pensaernïol siartredig, swyddogion cynllunio ac ymgynghorwyr
2453 Syrfëwyr ansawdd
2454 Syrfëwyr siartredig
2455 Rheolwyr prosiect adeiladu a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig
2461 Gweithwyr cymdeithasol
2462 Swyddogion prawf
2463 Clerigwyr
2464 Gweithwyr gwaith ieuenctid proffesiynol
2469 Gweithwyr lles proffesiynol n.e.c.
2471 Llyfrgellwyr
2472 Archifwyr, cadwraethwyr a churaduron
2481 Peirianwyr rheoli ansawdd a chynllunio
2482 Gweithwyr sicrhau ansawdd a rheoleiddio proffesiynol
2483 Gweithwyr iechyd yr amgylchedd proffesiynol
2491 Golygyddion papurau newydd, cyfnodolion a darlledu
2492 Newyddiadurwyr a gohebwyr darlledu papurau newydd a chyfnodolion
2493 Gweithwyr cysylltiadau cyhoeddus proffesiynol
2494 Rheolwyr cyfrifon hysbysebu a chyfarwyddwyr creadigol
3111 Technegwyr labordai
3112 Technegwyr trydanol ac electroneg
3113 Technegwyr peirianneg
3114 Technegwyr adeiladu a pheirianneg sifil
3115 Technegwyr sicrhau ansawdd
3116 Technegwyr cynllunio, prosesu a chynhyrchu
3119 Technegwyr gwyddoniaeth, peirianneg a chynhyrchu n.e.c.
3120 Technegwyr CAD, lluniadu a phensaernïol
3131 Technegwyr gweithrediadau TG
3132 Technegwyr cymorth defnyddwyr TG
3133 Gweinyddwyr cronfeydd data a thechnegwyr cynnwys gwe
3211 Optegwyr sy'n cyflenwi
3212 Technegwyr fferyllol
3213 Technegwyr meddygol a deintyddol
3214 Gweithwyr cyswllt iechyd cyflenwol proffesiynol
3219 Gweithwyr cyswllt iechyd proffesiynol n.e.c.
3221 Gweithwyr ieuenctid a chymunedol
3222 Swyddogion plant a blynyddoedd cynnar
3223 Swyddogion tai
3224 Cwnselwyr
3229 Gweithwyr cyswllt lles a thai proffesiynol n.e.c.
3231 Cynorthwywyr addysgu lefel uwch
3232 Ymarferwyr addysg gynnar a gofal plant
3240 Nyrsys milfeddygol
3311 Swyddogion nad ydynt wedi'u comisiynu a rhengoedd eraill
3312 Swyddogion yr heddlu (rhingyll ac is)
3313 Swyddogion gwasanaethau tân (rheolwr gwylfa ac is)
3314 Swyddogion gwasanaethau carchardai (o dan lefel prif swyddog)
3319 Gweithwyr cyswllt gwasanaethau amddiffynnol proffesiynol n.e.c.
3411 Artistiaid
3412 Awduron, ysgrifenwyr a chyfieithwyr
3413 Actorion, diddanwyr a chyflwynwyr
3414 Dawnswyr a choreograffyddion
3415 Cerddorion
3416 Swyddogion y celfyddydau, cynhyrchwyr a chyfarwyddwyr
3417 Ffotograffwyr, gweithredwyr cyfarpar darlledu a sain-weledol
3421 Dylunwyr mewnol
3422 Cynllunwyr dillad, ffasiwn ac ategolion
3429 Galwedigaethau dylunio n.e.c.
3431 Athletwyr
3432 Hyfforddwyr a swyddogion chwaraeon
3433 Hyfforddwyr ffitrwydd a llesiant
3511 Peilotiaid awyrennau a rheolyddion traffig awyr
3512 Swyddogion llongau a hofranlongau
3520 Gweithwyr cyswllt cyfreithiol proffesiynol
3531 Broceriaid
3532 Tanysgrifenwyr yswiriant
3533 Technegwyr ariannol a chyfrifyddu
3534 Rheolwyr cyfrifon ariannol
3541 Amcangyfrifwyr, priswyr ac aseswyr
3542 Mewnforwyr ac allforwyr
3543 Swyddogion cefnogi prosiectau
3544 Dadansoddwyr data
3549 Gweithwyr cyswllt busnes proffesiynol n.e.c.
3551 Prynwyr a swyddogion caffael
3552 Swyddogion gweithredol gwerthiannau busnes
3553 Marchnatwyr
3554 Gweithwyr cyswllt marchnata a hysbysebu proffesiynol
3555 Asiantiaid tai ac arwerthwyr
3556 Rheolwyr cyfrifon gwerthu a datblygu busnes
3557 Rheolwyr a threfnwyr digwyddiadau
3560 Gweithwyr cyswllt gwasanaethau cyhoeddus proffesiynol
3571 Swyddogion adnoddau dynol a chysylltiadau diwydiannol
3572 Cynghorwyr gyrfaol ac arbenigwyr arweiniad galwedigaethol
3573 Hyfforddwyr technoleg gwybodaeth
3574 Hyfforddwyr galwedigaethol a diwydiannol eraill
3581 Arolygwyr safonau a rheoliadau
3582 Rheolwyr a swyddogion iechyd a diogelwch
4111 Galwedigaethau gweinyddol llywodraeth genedlaethol
4112 Galwedigaethau gweinyddol llywodraeth leol
4113 Swyddogion sefydliadau anllywodraethol
4121 Rheolwyr credyd
4122 Llyfrifwyr, rheolwyr cyflogres a chlercod cyflogau
4123 Clercod banciau a swyddfeydd post
4124 Swyddogion cyllid
4129 Galwedigaethau gweinyddol ariannol n.e.c.
4131 Clercod a chynorthwywyr cofnodion
4132 Clercod a chynorthwywyr pensiynau ac yswiriant
4133 Clercod a chynorthwywyr rheoli stoc
4134 Clercod a chynorthwywyr cludiant a dosbarthu
4135 Clercod a chynorthwywyr llyfrgell
4136 Galwedigaethau gweinyddol adnoddau dynol
4141 Rheolwyr swyddfa
4142 Goruchwylwyr swyddfa
4143 Rheolwyr gwasanaethau cwsmeriaid
4151 Swyddogion gweinyddol gwerthiannau
4152 Swyddogion gweinyddol cofnodi data
4159 Galwedigaethau gweinyddol eraill n.e.c.
4211 Ysgrifenyddion meddygol
4212 Ysgrifenyddion cyfreithiol
4213 Ysgrifenyddion ysgolion
4214 Ysgrifenyddion a swyddogion gweinyddol cwmnïau
4215 Cynorthwywyr personol ac ysgrifenyddion eraill
4216 Swyddogion derbynfeydd
4217 Teipyddion a galwedigaethau bysellfwrdd cysylltiedig
5111 Ffermwyr
5112 Masnachau garddwriaeth
5113 Garddwyr a garddwyr tirlunio
5114 Gofalwyr tir a thirmyn
5119 Masnachau amaethyddol a physgota n.e.c.
5211 Gweithwyr llenfetel
5212 Gweithwyr platfetel, gofau, mowldwyr a galwedigaethau cysylltiedig
5213 Masnachau weldio
5214 Gosodwyr pibellau
5221 Gosodwyr peiriannau metel a gosod-weithredwyr
5222 Gwneuthurwyr offer, gosodwyr offer a marcwyr allan
5223 Gosodwyr cynhyrchu a chynnal a chadw gwaith metel
5224 Gwneuthurwyr ac atgyweirwyr offer manwl
5225 Gosodwyr ac atgyweirwyr aerdymheru a rheweiddio
5231 Technegwyr, mecanyddion a thrydanwyr cerbydau
5232 Adeiladwyr cyrff ac atgyweirwyr cerbydau
5233 Technegwyr paent cerbydau
5234 Gweithwyr cynnal a chadw awyrennau a masnachau cysylltiedig
5235 Adeiladwyr ac atgyweirwr cychod a llongau
5236 Adeiladwyr ac atgyweirwr rheilffyrdd a cherbydau rheilffordd
5241 Trydanwyr a gosodwyr trydanol
5242 Gweithwyr telethrebu a gosodwyr ac atgyweirwyr rhwydwaith cysylltiedig
5243 Gwasanaethwyr ac atgyweirwyr teledu, fideo a sain
5244 Gosodwyr a gwasanaethwyr systemau a chyfarpar cyfrifiadurol
5245 Gosodwyr ac atgyweirwyr systemau diogelwch
5246 Mecanyddion ac atgyweirwyr gwaith gwasanaethu a chynnal a chadw trydanol
5249 Masnachau trydanol ac electroneg n.e.c.
5250 Goruchwylwyr masnachau metel, trydanol ac electroneg medrus
5311 Adeiladwyr dur
5312 Seiri meini a masnachau cysylltiedig
5313 Gosodwyr brics
5314 Towyr, teilswyr to a thowyr llechi
5315 Plymwyr a gosodwyr ac atgyweirwyr gwresogi ac awyru
5316 Seiri coed
5317 Gwydrwyr, gwneuthurwyr a gosodwyr ffenestri
5319 Masnachau adeiladu n.e.c.
5321 Plastrwyr
5322 Gosodwyr lloriau a theilswyr waliau
5323 Peintwyr ac addurnwyr
5330 Goruchwylwyr masnachau adeiladu
5411 Gorchuddwyr dodrefn
5412 Masnachau esgidiau a gwaith lledr
5413 Teilwriaid a gwniedyddion
5419 Tecstiliau, dillad a masnachau cysylltiedig n.e.c.
5421 Technegwyr cyn gwasg
5422 Argraffwyr
5423 Gweithwyr gorffen a rhwymo argraffu
5431 Cigyddion
5432 Pobyddion a theisenwyr
5433 Gwerthwyr pysgod a pharatowyr dofednod
5434 Cogyddion
5435 Cwcs
5436 Rheolwyr arlwyo a bariau
5441 Gwneuthurwyr, addurnwyr a gorffenwyr gwydr a serameg
5442 Gwneuthurwyr dodrefn a gweithwyr pren crefft eraill
5443 Gwerthwyr blodau
5449 Masnachau medrus eraill n.e.c.
6111 Cynorthwywyr addysg gynnar a gofal plant
6112 Cynorthwywyr addysgu
6113 Cynorthwywyr cymorth addysgol
6114 Gwarchodwyr plant
6116 Nanîs ac au pairs
6117 Gweithwyr chwarae
6121 Swyddogion rheoli plâu
6129 Galwedigaethau gwasanaethau gofal anifeiliaid n.e.c.
6131 Nyrsys cynorthwyol a chynorthwywyr
6132 Staff ambiwlans (heb gynnwys parafeddygon)
6133 Nyrsys deintyddol
6134 Rhieni tŷ a wardeniaid preswyl
6135 Gweithwyr gofal a gofalwyr cartref
6136 Uwch-weithwyr gofal
6137 Hebryngwyr gofal
6138 Trefnwyr angladdau, cynorthwywyr angladdol ac amlosgfa
6211 Cynorthwywyr chwaraeon a hamdden
6212 Asiantiaid teithio
6213 Cynorthwywyr teithio awyr
6214 Cynorthwywyr teithio rheilffordd
6219 Galwedigaethau gwasanaethau hamdden a theithio n.e.c.
6221 Trinwyr gwallt a barbwyr
6222 Gweithwyr harddwch a galwedigaethau cysylltiedig
6231 Cadwyr tŷ a galwedigaethau cysylltiedig
6232 Gofalwyr
6240 Rheolwyr a goruchwylwyr glanhau a chadw tŷ
6250 Perchenogion llety gwely a brecwast a gwestai
6311 Swyddogion cymorth cymunedol yr heddlu
6312 Galwedigaethau gorfodi parcio a sifil
7111 Cynorthwywyr gwerthu a manwerthu
7112 Gweithredwyr tiliau
7113 Gwerthwyr ffôn
7114 Cynorthwywyr fferyllol ac optegol sy'n cyflenwi
7115 Gwerthwyr a chynghorwyr cerbydau a rhannau
7121 Gwerthwyr casglu ac asiantiaid credyd
7122 Casglwyr dyledion, rhent ac arian parod eraill
7123 Gweithwyr rowndiau a gwerthwyr faniau
7124 Masnachwyr a chynorthwywyr marchnad a stryd
7125 Masnachwyr gweledol a galwedigaethau cysylltiedig
7129 Galwedigaethau cysylltiedig â gwerthiannau n.e.c.
7131 Ceidwaid a pherchenogion siop - manwerthu a chyfanwerthu
7132 Goruchwylwyr gwerthu - manwerthu a chyfanwerthu
7211 Galwedigaethau ateb galwadau a chanolfannau cyswllt
7212 Teleffonyddion
7213 Gweithredwyr cyfathrebu
7214 Cyfwelwyr ymchwil i'r farchnad
7219 Galwedigaethau gwasanaethau cwsmeriaid n.e.c.
7220 Goruchwylwyr gwasanaethau cwsmeriaid
8111 Gweithredwyr prosesu bwyd, diod a thybaco
8112 Gweithredwyr prosesu tecstiliau
8113 Gweithredwyr cemegol a phrosesau cysylltiedig
8114 Gweithredwyr prosesau plastigau
8115 Gweithredwyr prosesau gwneud a thrin metel
8119 Gweithredwyr prosesu n.e.c.
8120 Gweithredwyr peiriannau gwaith metel
8131 Gweithredwyr peiriannau papur a phren
8132 Gweithwyr mwyngloddio a chwarel a gweithredwyr cysylltiedig
8133 Gweithredwyr peiriannau ynni
8134 Gweithredwyr peiriannau dŵr a charthffosiaeth
8135 Cynorthwywyr peiriannau argraffu
8139 Gweithredwyr peiriannau n.e.c.
8141 Cyfosodwyr (cynhyrchion trydanol ac electroneg)
8142 Cyfosodwyr (cerbydau a nwyddau metel)
8143 Arolygwyr a phrofwyr rheolaidd
8144 Pwyswyr, graddwyr a didolwyr
8145 Gosodwyr teiars, ecsôsts a sgriniau gwynt
8146 Peirianwyr gwnïo
8149 Cyfosodwyr a gweithredwyr rheolaidd n.e.c.
8151 Sgaffaldwyr, gosodwyr llwyfan a rigwyr
8152 Gweithredwyr ffyrdd
8153 Gweithredwyr adeiladu a chynnal a chadw rheilffyrdd
8159 Gweithredwyr adeiladu n.e.c.
8160 Goruchwylwyr cynhyrchu, ffatri a chyfosod
8211 Gyrwyr cerbydau nwyddau mawr
8212 Gyrwyr bysiau a choetsys
8213 Gyrwyr tacsi a chauffeurs
8214 Gyrwyr a chludwyr nwyddau
8215 Hyfforddwyr gyrru
8219 Gyrwyr cludiant ffordd n.e.c.
8221 Gyrwyr craeniau
8222 Gyrwyr wagenni fforch godi
8229 Gyrwyr a gweithredwyr peiriannau symudol n.e.c.
8231 Gyrwyr trenau a thramiau
8232 Gweithredwyr trafnidiaeth forol a dyfrffyrdd
8233 Gweithredwyr cludo awyr
8234 Gweithredwyr cludo rheilffordd
8239 Gyrwyr a gweithredwyr trafnidiaeth eraill n.e.c.
9111 Gweithwyr fferm
9112 Gweithwyr coedwigaeth a gweithwyr cysylltiedig
9119 Galwedigaethau pysgota a galwedigaethau amaethyddiaeth elfennol eraill n.e.c.
9121 Gweithwyr daear
9129 Galwedigaethau adeiladu elfennol n.e.c.
9131 Galwedigaethau prosesau glanhau diwydiannol
9132 Pacwyr, potelwyr, canwyr a llenwyr
9139 Galwedigaethau peiriannau prosesu elfennol n.e.c.
9211 Gweithwyr post, trefnwyr post a negeswyr
9219 Galwedigaethau gweinyddol elfennol n.e.c.
9221 Glanhawyr ffenestri
9222 Glanhawyr stryd
9223 Glanhawyr a staff domestig
9224 Golchwyr dillad, sych-lanhawyr a smwddwyr
9225 Galwedigaethau sbwriel ac achub
9226 Glanhawyr cerbydau
9229 Galwedigaethau glanhau elfennol n.e.c.
9231 Swyddogion diogelwch a galwedigaethau cysylltiedig
9232 Galwedigaethau canol dydd ysgol a chroesi'r ffordd
9233 Goruchwylwyr arholiadau
9241 Llenwyr silffoedd
9249 Galwedigaethau gwerthu elfennol n.e.c.
9251 Goruchwylwyr storio elfennol
9252 Gweithredwyr warysau
9253 Gweithredwyr danfon nwyddau
9259 Galwedigaethau storio elfennol n.e.c.
9261 Goruchwylwyr bariau ac arlwyo
9262 Porthwyr ysbytai
9263 Cynorthwywyr cegin ac arlwyo
9264 Gweinyddion
9265 Staff bar
9266 Gweithwyr siopau coffi
9267 Gweithwyr parciau hamdden a thema
9269 Galwedigaethau gwasanaethau elfennol eraill n.e.c.
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 105a galwedigaeth (cyfredol)

Cofair: occupation_current_105a

Cyfanswm nifer y categorïau: 105

Cod Enw
1 111 Prif weithredwyr ac uwch-swyddogion
2 112 Rheolwyr a chyfarwyddwyr cynhyrchu
3 113 Rheolwyr a chyfarwyddwyr swyddogaethol
4 114 Cyfarwyddwyr logisteg, warysau a chludiant
5 115 Rheolwyr a chyfarwyddwyr manwerthu a chyfanwerthu
6 116 Uwch-swyddogion mewn gwasanaethau amddiffynnol
7 117 Rheolwyr a chyfarwyddwyr iechyd a gwasanaethau cymdeithasol
8 121 Rheolwyr a pherchenogion gwasanaethau cysylltiedig ag amaethyddiaeth
9 122 Rheolwyr a pherchenogion gwasanaethau lletygarwch a hamdden
10 123 Rheolwyr a pherchenogion gwasanaethau iechyd a gofal
11 124 Rheolwyr logisteg, warysau a chludiant
12 125 Rheolwyr a pherchenogion gwasanaethau eraill
13 211 Gweithwyr gwyddorau cymdeithasol a naturiol proffesiynol
14 212 Gweithwyr peirianneg proffesiynol
15 213 Gweithwyr technoleg gwybodaeth proffesiynol
16 214 Gweithwyr dylunio gwe ac amlgyfrwng proffesiynol
17 215 Gweithwyr cadwraeth ac amgylcheddol proffesiynol
18 216 Gweithwyr ymchwil a datblygu proffesiynol a gweithwyr ymchwil proffesiynol eraill
19 221 Ymarferwyr meddygol
20 222 Gweithwyr therapi proffesiynol
21 223 Gweithwyr nyrsio a bydwreigiaeth proffesiynol
22 224 Milfeddygon
23 225 Gweithwyr iechyd proffesiynol eraill
24 231 Gweithwyr addysgu proffesiynol a gweithwyr addysgol proffesiynol eraill
25 232 Gweithwyr addysgol proffesiynol eraill
26 241 Gweithwyr cyfreithiol proffesiynol
27 242 Gweithwyr cyllid proffesiynol
28 243 Gweithwyr busnes, ymchwil a gweinyddol proffesiynol
29 244 Gweithwyr rheoli prosiect busnes ac ariannol proffesiynol
30 245 Penseiri, technolegwyr pensaernïol siartredig, swyddogion cynllunio, syrfewyr a gweithwyr adeiladu proffesiynol
31 246 Gweithwyr lles proffesiynol
32 247 Llyfrgellwyr a gweithwyr proffesiynol cysylltiedig
33 248 Gweithwyr ansawdd a rheoleiddio proffesiynol
34 249 Gweithwyr proffesiynol yn y cyfryngau
35 311 Technegwyr gwyddoniaeth, peirianneg a chynhyrchu
36 312 Technegwyr CAD, lluniadu a phensaernïol
37 313 Technegwyr technoleg gwybodaeth
38 321 Gweithwyr cyswllt iechyd proffesiynol
39 322 Gweithwyr cyswllt lles a thai proffesiynol
40 323 Gweithwyr cyswllt addysgu a gofal plant proffesiynol
41 324 Nyrsys milfeddygol
42 331 Galwedigaethau gwasanaethau amddiffynnol
43 341 Galwedigaethau artistig, llenyddol a'r cyfryngau
44 342 Galwedigaethau dylunio
45 343 Galwedigaethau chwaraeon a ffitrwydd
46 351 Gweithwyr cyswllt cludiant proffesiynol
47 352 Gweithwyr cyswllt cyfreithiol proffesiynol
48 353 Gweithwyr cyswllt cyllid proffesiynol
49 354 Gweithwyr cyswllt busnes proffesiynol
50 355 Gweithwyr gwerthu a marchnata proffesiynol, a gweithwyr cyswllt proffesiynol cysylltiedig
51 356 Gweithwyr cyswllt gwasanaethau cyhoeddus proffesiynol
52 357 Gweithwyr adnoddau dynol a hyfforddiant proffesiynol, a gweithwyr arweiniad cyswllt galwedigaethol proffesiynol eraill
53 358 Gweithwyr cyswllt rheoleiddio proffesiynol
54 411 Galwedigaethau gweinyddol: Llywodraeth a sefydliadau cysylltiedig
55 412 Galwedigaethau gweinyddol: Cyllid
56 413 Galwedigaethau gweinyddol: Cofnodion
57 414 Galwedigaethau gweinyddol: Rheolwyr a goruchwylwyr swyddfeydd
58 415 Galwedigaethau gweinyddol eraill
59 421 Galwedigaethau ysgrifenyddol a galwedigaethau cysylltiedig
60 511 Masnachau amaethyddol a masnachau cysylltiedig
61 521 Masnachau ffurfio metel a weldio a masnachau cysylltiedig
62 522 Masnachau peiriannau metel, gosod a gwneud offer
63 523 Masnachau cerbydau
64 524 Masnachau trydanol ac electroneg
65 525 Goruchwylwyr masnachau metel, trydanol ac electroneg
66 531 Masnachau adeiladu
67 532 Masnachau gorffen adeiladu
68 533 Goruchwylwyr masnachau adeiladu
69 541 Masnachau tecstiliau a dillad
70 542 Masnachau argraffu
71 543 Masnachau paratoi bwyd a lletygarwch
72 544 Masnachau crefftus eraill
73 611 Galwedigaethau addysgu a chymorth gofal plant
74 612 Gwasanaethau gofal a rheoli anifeiliaid
75 613 Gwasanaethau personol gofalu
76 621 Gwasanaethau hamdden a theithio
77 622 Gwasanaethau trin gwallt a gwasanaethau cysylltiedig
78 623 Gwasanaethau cadw tŷ a gwasanaethau cysylltiedig
79 624 Rheolwyr a goruchwylwyr glanhau a chadw tŷ
80 625 Perchenogion llety gwely a brecwast a gwestai
81 631 Galwedigaethau gorfodi sifil a chymunedol
82 711 Cynorthwywyr gwerthu a gweithwyr tiliau manwerthu
83 712 Galwedigaethau cysylltiedig â gwerthiannau
84 713 Ceidwaid siopau a goruchwylwyr gwerthiannau
85 721 Galwedigaethau gwasanaethau cwsmeriaid
86 722 Goruchwylwyr gwasanaethau cwsmeriaid
87 811 Gweithredwyr prosesau
88 812 Gweithredwyr peiriannau gwaith metel
89 813 Gweithredwyr peiriannau
90 814 Cyfosodwyr a gweithredwyr rheolaidd
91 815 Gweithredwyr adeiladu
92 816 Goruchwylwyr cynhyrchu, ffatri a chyfosod
93 821 Gyrwyr cludiant ffordd
94 822 Gyrwyr a gweithredwyr peiriannau symudol
95 823 Gyrwyr a gweithredwyr cludiant eraill
96 911 Galwedigaethau amaethyddol elfennol
97 912 Galwedigaethau adeiladu elfennol
98 913 Galwedigaethau peiriannau prosesu elfennol
99 921 Galwedigaethau gweinyddol elfennol
100 922 Galwedigaethau glanhau elfennol
101 923 Galwedigaethau diogelwch elfennol
102 924 Galwedigaethau gwerthu elfennol
103 925 Galwedigaethau storio elfennol
104 926 Galwedigaethau gwasanaethau elfennol eraill
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 27a galwedigaeth (cyfredol)

Cofair: occupation_current_27a

Cyfanswm nifer y categorïau: 27

Cod Enw
1 11 Rheolwyr a chyfarwyddwyr corfforaethol
2 12 Rheolwyr a pherchenogion eraill
3 21 Gweithwyr gwyddoniaeth, ymchwil, peirianneg a thechnoleg proffesiynol
4 22 Gweithwyr iechyd proffesiynol
5 23 Gweithwyr addysgu proffesiynol a gweithwyr addysgol proffesiynol eraill
6 24 Gweithwyr busnes, y cyfryngau a gwasanaethau cyhoeddus proffesiynol
7 31 Gweithwyr cyswllt gwyddoniaeth, peirianneg a thechnoleg proffesiynol
8 32 Gweithwyr cyswllt iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol
9 33 Galwedigaethau gwasanaethau amddiffynnol
10 34 Galwedigaethau diwylliant, y cyfryngau a chwaraeon
11 35 Gweithwyr cyswllt busnes a gwasanaethau cyhoeddus proffesiynol
12 41 Galwedigaethau gweinyddol
13 42 Galwedigaethau ysgrifenyddol a galwedigaethau cysylltiedig
14 51 Masnachau amaethyddol medrus a masnachau medrus cysylltiedig
15 52 Masnachau metel, trydanol ac electroneg medrus
16 53 Masnachau adeiladu medrus
17 54 Masnachau tecstiliau ac argraffu, a masnachau medrus eraill
18 61 Galwedigaethau gwasanaethau personol gofalu
19 62 Galwedigaethau hamdden a theithio, a galwedigaethau gwasanaethau personol cysylltiedig
20 63 Galwedigaethau gorfodi sifil a chymunedol
21 71 Galwedigaethau gwerthu
22 72 Galwedigaethau gwasanaethau cwsmeriaid
23 81 Gweithredwyr prosesau a pheiriannau
24 82 Gyrwyr a gweithredwyr cludiant a pheiriannau symudol
25 91 Galwedigaethau masnachau elfennol a galwedigaethau cysylltiedig
26 92 Galwedigaethau gweinyddol a gwasanaeth elfennol
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.

Dosbarthiad 10a galwedigaeth (cyfredol)

Cofair: occupation_current_10a

Cyfanswm nifer y categorïau: 10

Cod Enw
1 1. Rheolwyr, cyfarwyddwyr ac uwch-swyddogion
2 2. Galwedigaethau proffesiynol
3 3. Galwedigaethau proffesiynol a thechnegol cyswllt
4 4. Galwedigaethau gweinyddol ac ysgrifenyddol
5 5. Galwedigaethau masnachau medrus
6 6. Galwedigaethau gofalu a hamdden, a galwedigaethau gwasanaethau eraill
7 7. Galwedigaethau gwerthiannau a gwasanaethau cwsmeriaid
8 8. Gweithredwyr prosesau a pheiriannau
9 9. Galwedigaethau elfennol
-8 Ddim yn gymwys*

*Myfyrwyr a phlant ysgol sy’n byw i ffwrdd o'r cartref yn ystod y tymor, plant 15 oed neu'n iau, a phobl nad oeddent mewn gwaith yn ystod yr wythnos cyn 21 Mawrth 2021.