Crynodebau pwnc 

Set o ddata a sylwebaeth ategol, a drefnir yn ôl thema debyg, yw crynodeb pwnc. Bydd y mwyafrif o'r setiau data a gaiff eu rhyddhau gennym fel rhan o bob crynodeb pwnc yn cynnwys data am un newidyn yn unig. Rydym yn bwriadu rhyddhau crynodebau pwnc yn y drefn ganlynol: 

  • demograffeg a mudo 

  • grŵp ethnig, hunaniaeth genedlaethol, iaith a chrefydd 

  • cyn-filwyr lluoedd arfog y Deyrnas Unedig 

  • tai 

  • y farchnad lafur a theithio i'r gwaith 

  • cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth o ran rhywedd 

  • addysg 

  • iechyd, anabledd a gofal di-dâl 

Mae'r drefn wedi newid ychydig o'r hyn y gwnaethom ei gyhoeddi yn ein hymateb i'r ymgynghoriad ar allbynnau Cyfrifiad 2021. Gan fod ein hamserlen yn cael ei chynllunio yn unol ag anghenion defnyddwyr, mae'n bosibl y caiff ei newid yn barhaus. Yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer ystadegau swyddogol (Saesneg yn unig) byddwn yn cadarnhau'r dyddiad cyhoeddi terfynol ar ycalendr datganiadauo leiaf bedair wythnos cyn cyhoeddi. 

Byddwn yn cyhoeddi'r crynodeb pwnc cyntaf ym mis Hydref a'r un olaf erbyn diwedd 2022. 

Bydd pob un o'r setiau data hyn yn cynnwys gwybodaeth am boblogaeth breswyl arferol Cymru a Lloegr. Ni fydd y setiau data hyn yn cynnwys cyfansymiau nac is-gyfansymiau. 

Yn y lle cyntaf, ein nod yw darparu'r setiau data crynodeb pwnc hyd at lefel Ardal Gynnyrch. Cyn gynted ag y bo'n ymarferol, rydym yn bwriadu darparu'r setiau data hyn ar gyfer ardaloedd daearyddol eraill, gan ddefnyddio dull ffit orau Ardal Gynnyrch. Ardaloedd Cynnyrch yw'r ardaloedd daearyddol lleiaf y bydd allbynnau safonol ar gael ar eu cyfer. Fel rheol mae'r rhain yn cynnwys tua 100 o gartrefi. 

Proffiliau ardal 

Mae proffiliau ardal yn galluogi defnyddwyr i weld ystadegau o bynciau gwahanol ar gyfer ardal benodol.Mae'r rhain hefyd yn galluogi defnyddwyr i gymharu ystadegau lleol ar gyfer ardal ag ystadegau cenedlaethol. Byddwn yn creu'r proffiliau ardal dynamig hyn gan ddefnyddio data o'r crynodebau pwnc. Wrth i ni ryddhau mwy o ddata o'r crynodebau pwnc dros amser, bydd y proffiliau ardal yn datblygu er mwyn galluogi defnyddwyr i weld mwy o ystadegau ar gyfer ardal benodol. 

Ein nod yw darparu proffiliau ardal ar gyfer amrywiaeth o fathau o ardaloedd dros amser. Mae'r proffiliau ardal hyn yn debyg o ran cysyniad i'r rhai sydd ar gael yn Adroddiadau ardal Nomis (Saesneg yn unig)

Y newidynnau a'r dosbarthiadau sydd i'w cynnwys 

Rydym wedi nodi'r newidynnau a'r dosbarthiadau rydym yn bwriadu eu cynnwys yn y crynodebau pwnc yn nhabiau cyfatebol y daenlen manylebau drafft ar gyfer crynodebau pwnc Cyfrifiad 2021 (Saesneg yn unig).

Rydym wrthi'n cwblhau'r manylebau hyn. Mae'r daenlen hon yn cynrychioli ein cynlluniau ym mis Mawrth 2022 a byddwn yn ei diweddaru yn ystod haf 2022 wrth i ragor o wybodaeth gael ei chadarnhau.

Ble i ddod o hyd i'r data 

Byddwn yn cyhoeddi setiau data crynodebau pwnc a phroffiliau ardal ar wefan SYG. Bydd setiau data crynodebau pwnc ar gael ar wefan Nomis hefyd. 

Rhagor o wybodaeth 

Os bydd angen rhagor o wybodaeth arnoch am ein cynlluniau ar gyfer crynodebau pwnc a phroffiliau ardal Cyfrifiad 2021, cysylltwch â ni yn census.outputs@ons.gov.uk.

Related downloads