Cofair: in_full_time_education
Cymhwysedd: Person
Math: Newidyn safonol

Diffiniad

Mae'r newidyn hwn yn nodi a ddywedodd ymatebydd 5 oed a throsodd ei fod mewn addysg amser llawn ar Ddiwrnod y Cyfrifiad, 21 Mawrth 2021. Mae hyn yn cynnwys plant ysgol a myfyrwyr sy'n oedolion mewn addysg amser llawn.

Caiff plant ysgol a myfyrwyr mewn addysg amser llawn sy'n astudio i ffwrdd o'r cartref eu hystyried fel pe baent yn byw fel arfer yn eu cyfeiriad yn ystod y tymor.

Dosbarthiad

Cyfanswm nifer y categorïau: 3

Cod Enw
1 Myfyriwr
2 Ddim yn fyfyriwr
-8 Ddim yn gymwys*

*Mae’r categori “Ddim yn gymwys” yn cynnwys plant 4 oed ac iau.

Cwestiwn a ofynnwyd

Ydych chi’n blentyn ysgol neu’n fyfyriwr mewn addysg amser llawn?

  • Ydw
  • Nac ydw

Roedd y cwestiwn a'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt yr un peth yng Nghyfrifiad 2021 ac yng Nghyfrifiad 2011.

Cefndir

Darllenwch am sut y gwnaethom ddatblygu a phrofi'r cwestiynau ar gyfer Cyfrifiad 2021 (yn Saesneg).

Pam rydym ni’n gofyn y cwestiwn hwn

Mae'r ateb yn helpu cymunedau drwy alluogi llywodraeth leol a chanolog i gynllunio gwasanaethau a neilltuo adnoddau ar gyfer eu hardal. Maent yn seilio eu cynlluniau ar nifer y bobl sy'n byw yn eu hardal, felly mae'n bwysig eu bod nhw'n gwybod faint o blant ysgol a myfyrwyr sydd yn y gymuned leol.

Dechreuodd y cyfrifiad ofyn y cwestiwn hwn yn 1851.

Cymharedd â Chyfrifiad 2011

Cymaradwy yn fras

Rydym wedi tynnu'r categori “Plentyn ysgol neu fyfyriwr amser llawn” ar gyfer Cyfrifiad 2021 a defnyddio “Myfyriwr” yn ei le. Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd i bobl 4 oed a throsodd ateb y cwestiwn. Yng Nghyfrifiad 2021, gofynnwyd i bobl 5 oed a throsodd ateb y cwestiwn.

Beth yw ystyr cymaradwy yn fras?

Mae newidyn sy’n gymaradwy yn fras yn golygu y gellir ei gymharu’n gyffredinol â’r un newidyn a ddefnyddiwyd yng Nghyfrifiad 2011. Fodd bynnag, efallai bod newidiadau wedi'u gwneud i'r cwestiwn neu'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt neu sut mae atebion ysgrifenedig yn cael eu dosbarthu.

Cymariaethau rhwng Cymru, Lloegr, Gogledd Iwerddon a'r Alban

Cymaradwy iawn

Beth yw ystyr cymaradwy iawn?

Mae newidyn sy'n gymaradwy iawn yn golygu y gellir ei gymharu'n uniongyrchol â'r newidyn o'r Alban a Gogledd Iwerddon. Efallai fod y cwestiynau a'r opsiynau y gallai pobl ddewis ohonynt ychydig yn wahanol, er enghraifft gall yr opsiynau fod mewn trefn wahanol, ond mae'r data a gaiff eu casglu yr un peth.

Dysgwch fwy am newidynnau a luniwyd ar gyfer Cyfrifiad 2021 yng Ngogledd Iwerddon (yn Saesneg) a Chyfrifiad 2022 yn yr Alban (yn Saesneg).

Data Cyfrifiad 2021 sy’n defnyddio’r newidyn hwn

Rydym yn defnyddio newidynnau o ddata Cyfrifiad 2021 i ddangos canfyddiadau mewn gwahanol ffyrdd.

Gallwch chi:

Setiau data eraill sy’n defnyddio’r newidyn hwn