1. Sut i gymryd rhan

Dechrau nawr

I ddechrau'r astudiaeth, cliciwch ar y botwm "Dechrau Nawr" ac yna rhowch eich cod mynediad personol.

Gallwch gwblhau'r astudiaeth hon ar gyfrifiadur bwrdd gwaith, gliniadur, llechen neu ffôn clyfar sydd â mynediad i'r rhyngrwyd. Os bydd angen, gallwch roi stop arni a gorffen yr astudiaeth ar adeg arall.

Bydd eich llythyr yn cynnwys yr holl gyfarwyddiadau a manylion mewngofnodi sydd eu hangen arnoch -- bydd modd i chi gwblhau'r astudiaeth hon ar unrhyw adeg hyd at y dyddiad cau a nodir yn eich llythyr.

Caiff y wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ei thrin yn gyfrinachol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau.

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd neu os oes angen help arnoch, ffoniwch ni ar +44 (0)800 298 5313.

Os na fyddwn yn clywed gennych, bydd un o'n cyfwelwyr mewn cysylltiad i drefnu amser i chi gymryd rhan mewn cyfweliad dros y ffôn. Bydd y cyfwelydd yn eich ffonio o'r rhif +44 (0)2392 958 174.

Rydym yn cynllunio ein hastudiaethau gyda chi mewn golwg ac yn eu cadw mor fyr â phosibl. Rydym ond yn casglu'r wybodaeth sydd ei hangen arnom er mwyn deall ein cymdeithas yn well. Mae eich ymateb yn bwysig iawn i ni. Rydym yn gwybod bod pawb yn brysur, felly os bydd eich cynlluniau'n newid ac nad yw'n amser da i chi mwyach, byddwn yn fwy na pharod i aildrefnu.

Nôl i'r tabl cynnwys

2. Pwy ddylai gymryd rhan?

Dylech gymryd rhan os ydych wedi derbyn llythyr yn eich gwahodd i gymryd rhan ac yn cyflwyno'r astudiaeth. Dylech gymryd rhan os yw'ch aelwyd eisoes wedi cymryd rhan mewn astudiaeth bwysig wedi'i chynnal gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) a'ch bod wedi derbyn llythyr yn eich gwahodd i gymryd rhan ac yn cyflwyno'r Astudiaeth Barn a Ffordd o Fyw. Dim ond un person o bob aelwyd all gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Rydym am glywed wrthych chi waeth beth fo'ch sefyllfa ac ni allwn ofyn i unrhyw un arall gymryd eich lle.

Nid yw'n bosibl gofyn i bawb gymryd rhan yn ein hastudiaethau – yn lle hynny, rydym yn gwahodd sampl o bobl sy'n gwneud yn siŵr ein bod yn cynrychioli pawb. Ni allwn ofyn i unrhyw un arall gymryd eich lle yn yr astudiaeth hon oherwydd byddai hyn yn effeithio ar ba mor gynrychioliadol yw'r astudiaeth.

Gofynnwyd i chi gymryd rhan er mwyn creu darlun o'n cymdeithas gyfan. Mae angen i ni siarad â phob math o bobl.

Nôl i'r tabl cynnwys

3. Faint o amser y bydd yr astudiaeth yn ei gymryd?

Dylai gymryd rhwng 15 a 25 munud i ateb yr holl gwestiynau. Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir -- mae eich atebion gonest yn hanfodol er mwyn i ni gynhyrchu ystadegau dibynadwy ar ein cymdeithas gyfan.

Bydd eich atebion yn cael eu cadw'n awtomatig wrth i chi gwblhau'r astudiaeth. Os bydd angen i chi roi stop arni, gallwch gau ffenestr y porwr sy'n cynnwys yr astudiaeth -- caiff yr hyn y byddwch wedi ei gwblhau ei gadw.

Pan fyddwch yn barod i ddychwelyd at yr astudiaeth, ewch i'r dudalen fewngofnodi (www.ons.gov.uk/lifestyle). Mewngofnodwch gan ddefnyddio'r un cod mynediad personol yn eich llythyr gwahoddiad ac fe ewch i'r man lle gwnaethoch orffen y tro diwethaf.

Nôl i'r tabl cynnwys

4. Pam y dylwn i gymryd rhan?

Dyma'ch cyfle unigryw i rannu eich barn a'ch profiadau. Caiff yr hyn rydych yn ei ddweud wrthym yn yr astudiaeth hon ei ddefnyddio i greu darlun o Brydain Fawr. Mae hyn yn golygu eich bod yn helpu adrannau'r llywodraeth, elusennau a chyrff cyhoeddus i wneud penderfyniadau a chynlluniau er mwyn diwallu anghenion newidiol y wlad. Mae'r rhain yn amrywio o bolisïau cenedlaethol i gyfleusterau a gwasanaethau sy'n lleol i chi.

Er mwyn helpu i lywio penderfyniadau, rhaid i ni greu darlun cywir o'n poblogaeth amrywiol a newidiol. Drwy ofyn cwestiynau i chi, gallwn gasglu amrywiaeth o wybodaeth er mwyn cynhyrchu'r ystadegau sydd eu hangen i helpu i lywio yfory.

Bydd eich ymatebion yn darparu gwybodaeth nad yw ar gael o unrhyw ffynhonnell arall. Peidiwch â cholli'r cyfle i ddweud eich dweud.

Nôl i'r tabl cynnwys

5. Beth y gofynnir i mi?

Bydd yr astudiaeth hon yn gofyn cwestiynau i chi am amrywiaeth eang o bynciau.

Weithiau, bydd elusennau, sefydliadau academaidd a sefydliadau'r llywodraeth yn gofyn i ni gynnwys cwestiynau yn yr astudiaeth hon.

Mae hyn yn golygu y gall cwestiynau amrywio o fis i fis. Yn y gorffennol rydym wedi cynnwys pynciau ar y canlynol:

  • mynediad at gar
  • tagfeydd
  • llesiant
  • siopa ar-lein
  • e-sigaréts
  • yfed alcohol

Gall y cwestiynau a ofynnwn fod yn seiliedig ar ffaith a barn.

Nid oes unrhyw gwestiynau anodd ac rydym wedi gwneud yn siŵr nad oes angen unrhyw wybodaeth arbenigol arnoch i gymryd rhan. Nid oes unrhyw atebion cywir nac anghywir -- mae eich atebion gonest yn hanfodol er mwyn i ni gynhyrchu ystadegau dibynadwy ar ein cymdeithas gyfan.

Parchwn eich hawl i fywyd preifat -- ni chaiff y wybodaeth a rowch yn ein hastudiaethau ei defnyddio i'ch adnabod na'ch cysylltu â throsedd mewn unrhyw ffordd. Os na fyddwch yn gyfforddus ag unrhyw gwestiwn a ofynnwn, gallwch ei adael allan.

Nôl i'r tabl cynnwys

6. Beth y byddwch yn ei wneud gyda'm hatebion?

Bydd eich gwybodaeth bersonol yn aros yn gyfrinachol.

Bydd y manylion a rowch yn cael eu cyfuno â rhai pawb arall sy'n cymryd rhan er mwyn i ni allu cynhyrchu ystadegau. Ni fydd unrhyw ddata a gyhoeddwn byth yn eich adnabod chi na'ch aelwyd.

Nid ydym yn gwerthu eich data ac ni chewch unrhyw bost sothach na galwadau marchnata o ganlyniad i gymryd rhan mewn un o'n hastudiaethau.

Os hoffech wybod mwy, gweler yr adran ar ein hymrwymiad i ddiogelu eich data.

Nôl i'r tabl cynnwys

7. Pwy sy'n cynnal yr astudiaeth?

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) sy'n cynnal yr astudiaeth, ac mae rhai o'r cwestiynau yn cael eu noddi gan adrannau eraill y llywodraeth.

Mae Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (NISRA) wedi'i chomisiynu i gasglu data ar lein fel prosesydd ar ran SYG.

NISRA yw prif ffynhonnell ystadegau swyddogol ac ymchwil gymdeithasol ar gyfer Gogledd Iwerddon. Ceir rhagor o wybodaeth am NISRA ar wefan NISRA.

Mae SYG:

✔ yn annibynnol ac yn ddiduedd: rydym ar wahân i sefydliadau eraill ac nid ydym yn gadael i unrhyw beth ddylanwadu ar yr ystadegau rydym yn eu cyhoeddi

✔ yn cynhyrchu ystadegau swyddogol fel prif rôl, yr unig sefydliad sy'n gwneud hynny: nid oes gennym unrhyw fuddiant ychwanegol yn y wybodaeth a gasglwn

✔ ond yn ymddiddori mewn cymdeithas yn ei chyfanrwydd, ac nid ynoch chi fel unigolyn: mae ystadegau yn cynrychioli grwpiau o bobl; rydym yn dileu eich manylion personol oherwydd nid oes gennym ddiddordeb mewn tynnu sylw at bwy ydych

Nid yw SYG yn:

✘sefydliad masnachol neu ymchwil i'r farchnad; nid ydym yn gweithio er elw ac ni fyddwn yn ceisio gwerthu unrhyw beth i chi

✘ cysylltiedig ag unrhyw bleidiau gwleidyddol; rydym yn cynhyrchu ystadegau swyddogol, ni waeth pwy yw'r prif weinidog neu'r blaid wleidyddol sydd mewn grym

✘ gwerthu eich data byth; rydym yn ddiolchgar eich bod yn cymryd rhan yn ein hastudiaethau ac nid ydym yn elwa ar eich data; ni chewch unrhyw "bost sothach" o ganlyniad i gymryd rhan

✘ eich monitro -- dim ond at ddibenion cynhyrchu ystadegau y defnyddir eich data; ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i gysylltu â chi am faterion eraill fel eich treth, incwm neu fudd-daliadau, ac ni fyddwn yn rhoi eich gwybodaeth i unrhyw un arall wneud hynny ychwaith

Darllenwch fwy am yr hyn rydym yn ei wneud yn SYG.

Nôl i'r tabl cynnwys

8. Ein hymrwymiad i chi a'r ffordd rydym yn trin eich gwybodaeth

Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym

Gallwch ddarllen am yr ymrwymiadau a wna'r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i'r rhai sy'n cymryd rhan yn ein hastudiaethau ar y dudalen Cymryd rhan? Yr hyn y gallwch ei ddisgwyl gennym.

Sut rydym yn trin eich gwybodaeth -- cyfrinachedd a diogelu data

Mae deddfwriaeth y DU yn caniatáu i ni gasglu a phrosesu eich data i gynhyrchu ystadegau er budd y cyhoedd. Caiff eich gwybodaeth ei thrin yn gyfrinachol yn unol â'r Cod Ymarfer ar gyfer Ystadegau. Bydd ond yn cael ei chadw cyhyd ag y bydd yn cael ei defnyddio i gynhyrchu ystadegau. Ni fydd yr ystadegau a gaiff eu cynhyrchu yn datgelu pwy ydych chi nac unrhyw un arall ar eich aelwyd.

Yn ogystal, rhoddir gwybodaeth o'r arolwg i adrannau eraill o'r llywodraeth, sefydliadau cymeradwy ac ymchwilwyr cymeradwy at ddibenion ystadegol yn unig. Gellir dod o hyd i fanylion am bwy all gael gafael ar y wybodaeth hon ar y dudalen sefydliadau cymeradwy ac adrannau'r llywodraeth a'r dudalen ymchwilwyr cymeradwy.  Bydd yr holl ystadegau a gynhyrchir yn cydymffurfio â'r Cod a bydd yr un safonau diogelwch yn gymwys i'ch data bob amser. Os bydd gennych gwestiwn am y ffordd rydym yn prosesu eich data personol, neu os byddwch am ddysgu mwy am eich hawliau o dan ddeddfwriaeth diogelu data, gweler ein tudalen diogelu data am ragor o wybodaeth a'r manylion cyswllt y bydd eu hangen arnoch.

Ar gyfer yr arolwg hwn mae Asiantaeth Ystadegau ac Ymchwil Gogledd Iwerddon (NISRA) (sy'n rhan o Adran Gyllid Gogledd Iwerddon) yn gweithredu fel prosesydd ar ran SYG er mwyn helpu i gasglu'r data. Caiff unrhyw ddata personol a gesglir eu prosesu mewn systemau sydd wedi'u hachredu gan Wasanaeth Sifil Gogledd Iwerddon, a gynlluniwyd i ddiogelu'r data ac a asesir yn rheolaidd. Pan fydd yr astudiaeth wedi'i chwblhau a'r data wedi'u trosglwyddo i SYG, bydd NISRA wedyn yn dinistrio'r holl ddata personol yn ddiogel.

Nôl i'r tabl cynnwys

9. Ein manylion cyswllt

Ein rhif rhadffôn ar gyfer unrhyw ymholiadau yw +44 (0)800 298 5313

Mae'r llinellau ffôn ar agor:

  • o ddydd Llun i ddydd Iau -- 9am i 9pm

  • Dydd Gwener -- 9am i 9pm

  • Dydd Sadwrn -- 9am i 1pm

Gallwch anfon e-bost atom yn surveyfeedback@ons.gov.uk.

Byddem yn gwerthfawrogi eich awgrymiadau am ffyrdd o wella'r astudiaeth hon neu unrhyw un o'n hastudiaethau eraill. Hoffem hefyd glywed gennych os ydych yn fodlon ar y gwasanaeth a gawsoch.

Os hoffech gynnal yr arolwg hwn yn Gymraeg, ffoniwch ni i gwblhau cyfweliad dros y ffôn ar +44 (0)800 298 5313.

Nôl i'r tabl cynnwys

10. Oes rhaid i mi gymryd rhan?

Gobeithio ein bod wedi egluro pa mor bwysig yw'ch ymateb i ni, a pha mor werthfawr yw'ch gwybodaeth wrth gynhyrchu ystadegau dibynadwy er mwyn gwneud penderfyniadau. Os na wnaethoch weld hyn, neu os oes angen eich atgoffa, gweler ein hadran "Pam y dylwn i gymryd rhan?"

Dyma eich cyfle i sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed. Os nad ydym wedi llwyddo i'ch darbwyllo, nid oes rhaid i chi gymryd rhan. Er mwyn i ni greu darlun cywir o'n cymdeithas, rhaid i ni glywed gan gynifer o bobl  phosibl, o bob cefndir.

Nôl i'r tabl cynnwys

11. Beth os byddaf wedi colli fy nghod mynediad personol?

Byddwch yn derbyn llythyr gwahoddiad sy'n cynnwys eich cod mynediad personol a chyfarwyddiadau ar sut i gymryd rhan yn yr astudiaeth hon. Byddwn hefyd yn anfon llythyr atgoffa sy'n cynnwys eich cod mynediad personol os byddwch yn ei golli. Os byddwch hefyd wedi colli eich llythyr atgoffa gallwch gymryd rhan dros y ffôn. I drefnu apwyntiad, ffoniwch ni ar +44 (0)800 298 5313.

Nôl i'r tabl cynnwys

12. Beth nesaf?

I ddechrau'r astudiaeth, cliciwch ar "Yn ôl i'r tabl cynnwys" ac yna "Dechrau Nawr" a rhowch eich cod mynediad personol.

Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd neu os oes angen help arnoch, ffoniwch ni ar +44 (0)800 298 5313.

Os na fyddwch yn cymryd rhan ar-lein, gall un o'n cyfwelwyr eich ffonio i gwblhau'r astudiaeth dros y ffôn. Bydd y cyfwelydd yn eich ffonio o'r rhif +44 (0)2392 958 174.

Nôl i'r tabl cynnwys

Efallai y bydd hefyd gennych ddiddordeb yn: