Hoffem ddiolch i'r bobl ym mhob un o'n hardaloedd prawf am eu cymorth amhrisiadwy. Mae cynnal profion yn rhan bwysig o'n paratoadau ar gyfer y cyfrifiad nesaf. Rydym yn deall bod bywyd modern yn gosod llawer o ofynion ar bob un ohonom, ac rydym yn gwerthfawrogi eich cyfraniad yn fawr. Rydym yn ddiolchgar am eich amser a'ch help, ac am y caredigrwydd a ddangoswyd tuag at ein staff maes. Rydym wedi dysgu gwersi pwysig a fydd yn ein helpu i gynnal cyfrifiad gwell yn 2021.

Gyda chofion cynnes wrth dimau Prawf Cyfrifiad 2017.

Gallwch gysylltu â ni yn: census.customerservices@ons.gov.uk

Ynglŷn â'r cyfrifiad

Mae cyfrifiad wedi cael ei gynnal yng Nghymru a Lloegr bob deng mlynedd ers dros 200 o flynyddoedd (heblaw yn 1941). Mae'n casglu gwybodaeth am y boblogaeth a thai er mwyn i lywodraeth ganolog a llywodraeth leol allu cynllunio ac ariannu gwasanaethau cyhoeddus. Cynhelir y cyfrifiad nesaf yng Nghymru a Lloegr yn 2021.